* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з розрахунків та режимів електроспоживання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти України; директивні матеріали Міністерства палива та енергетики України; Положення про державний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії; положення про порядок розроблення, узгодження, затвердження та аналіз добового графіка об'єднаної енергетичної системи України; правила експлуатації водосховищ Дніпровського і Дністровського каскадів, Водний кодекс; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила безпеки; інструкції з оперативних задач, інструкції та програми з розрахунку на електронних обчислювальних машинах прогнозу електроспоживання та оброблення статистики; інструкцію з підготовки й передавання оперативної інформації за показниками режиму роботи; оперативну корекцію внутрішньодобових режимів; побудову енергетичних характеристик, оптимізацію короткотривалих і довготривалих режимів; рішення міжвідомчих комісій щодо режимів роботи гідроелектростанцій Дніпровського і Дністровського каскадів; договори та угоди, укладені з енергетичними компаніями України на відпуск і взаємопоставки електроенергії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розроблення основних оптимальних експлуатаційних режимів роботи устаткування теплових електростанцій для різних умов роботи об'єднаної енергосистеми України, виходячи з вимог надійної роботи та раціонального використання енергоресурсів. Проводить аналіз фактичних режимів роботи електростанцій та енергосистем об'єднаної енергосистеми України, робить зауваження щодо порушення найвигіднішого розподілу навантажень між електростанціями, енергосистемами та використанням енергоресурсів. Розробляє завдання і організовує проведення розрахунків оптимізації за напругою та реактивною потужністю. Підготовляє пропозиції з оптимальних графіків рівнів напруги в контрольних точках основної мережі об'єднаної енергосистеми, розробляє поточні рекомендації для впровадження оптимальних режимів в основній мережі за напругою та реактивною потужністю. Виконує і організовує розроблення річних і сезонних схем регулювання стоку й складає диспетчерські графіки спрацювання та наповнення водосховищ з урахуванням вимог інших водокористувачів. Виконує і організовує водноенергетичні та водногосподарські розрахунки оптимальних режимів роботи ГЕС, у тому числі оптимізацію на електронних обчислювальних машинах, що забезпечує підвищення економічності використання ГЕС і каскадів. Розробляє режими роботи ГЕС Дніпровського й Дністровського каскадів на особливі періоди, а також виконує роботи, пов'язані з виконанням заходів щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій. Організовує та бере участь у промисловій експлуатації програми оперативної корекції режимів Дніпровського каскаду. Складає прогноз для очікуваних балансів потужності та ремонтного майданчика тижневих та середньотижневих максимумів споживаної потужності на рік, квартал, місяць. Складає місячні баланси потужності та енергії для визначення граничних рівнів споживання електроенергії і потужності енергоспоживаючими компаніями. Складає річні графіки планових ремонтів генеруючого устаткування ТЕС, АЕС, ГЕС. Здійснює розрахунки, розпланування завдання, погоджує граничні максимуми споживаної потужності об'єднаної енергосистеми України. Складає прогноз електроспоживання по об'єднаній енергосистемі України для балансів електроенергії та потужності на рік за кварталами, квартал - за місяцями, місяць - за тижнями. Здійснює контроль за дотриманням енергопостачальними компаніями Міністерства палива та енергетики встановлених обсягів споживання електричної енергії. Розробляє форми й зміст, організацію надання енергопостачальними компаніями статистичних і оперативних звітів споживання електричної енергії галузями суспільного виробництва та населенням, групами споживачів в розрізі зон впливу електроенергетичних систем, а також енергопостачальних компаній Міністерства палива та енергетики. Контролює дотримання енергопостачальними компаніями встановлених режимів споживання електричної енергії і потужності. Організовує проведення вимірювань електричного навантаження споживачами у встановлені періоди часу. Здійснює розроблення та організацію подання в Національну енергетичну компанію "Укренерго" (НЕК "Укренерго") статистичних і оперативних звітів споживання електричної енергії і потужності, а також складає добові графіки навантаження галузей народного господарства, груп споживачів у розрізі електроенергетичних систем і енергопостачальних компаній Міністерства палива та енергетики. Організовує укладання електроенергетичними системами та енергопостачальними компаніями Міністерства палива та енергетики графіків обмеження і вимкнення споживачів електричної енергії. Контролює виконання енергопостачальними компаніями положень директивних та інструктивних документів з питань складання та застосування графіків обмеження та аварійного вимкнення.

Спеціалізація
Проводить уточнення максимумів споживаної потужності і енергії для балансів потужності. Проводить розрахунок приведеної кількості робочих днів по місяцях планованого періоду, аналізує рівень електроспоживання і максимумів споживаної потужності з урахуванням метеофакторів, регулювальних заходів, частоти. Складає баланси потужності на наступний осінньо-зимовий максимум, розбиває задане споживання електроенергії по кварталах і місяцях. Контролює виконання завдання з граничних максимумів потужності та споживаної енергії, контролює правильне заповнення багатолітнього архіву програми "Поточного і довгострокового прогнозування споживання" і проводить розрахунки за цією програмою. Веде статистику споживання електричної енергії за галузевими, територіальними та хронологічними ознаками. Організовує збір і узагальнення інформації за заявками споживачів з питань споживання електроенергії на майбутній рік. Прогнозує на підставі проведеного аналізу потребу в електричній енергії галузей народного господарства, груп споживачів, регіонів і областей. Здійснює методичне забезпечення роботи енергопостачальних організацій з питань відпуску електроенергії споживачам, а також контролює її споживання. Організовує оброблення на ПЕОМ отриманих від енергопостачальних організацій звітів, оперативної інформації, погодинних вимірювань навантажень за режимні дні, графіків обмеження і аварійного вимкнення, а також аналізує ці дані. Проводить розрахунки статистичних параметрів, необхідних для прогнозування попиту на електричну потужність, а також для визначення граничних рівнів споживання електричної потужності для регіонів і областей. Проводить аналіз електроспоживання електричної енергії галузями народного господарства й групами споживачів. Здійснює розрахунки граничного споживання потужності електроенергетичними системами й областями на підставі граничних величин споживання електричної енергії і балансу енергії в об'єднаній енергосистемі України. Організовує розробку і узагальнення регулювальних заходів, що забезпечують оптимізацію режимів споживання електричної потужності. Бере участь у складанні і застосуванні графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного вимкнення споживачів. Розглядає суперечності між енергопостачальними організаціями та споживачами електричної енергії з питань режимів електроспоживання, а також скарги і пропозиції споживачів, що надходять до НЕК "Укренерго" і Міністерства палива та енергетики.