* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у господарсько-фінансовій сфері діяльності центру, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, вимоги оброблення облікової інформації; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає, аналізує та узагальнює вітчизняну і зарубіжну практику організації бухгалтерського обліку та контролю. Надає методичну допомогу особовому складу фінансового підрозділу центру з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, його особливостей залежно від сфери діяльності. Бере участь в аналізі проектів положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку, розробці типових форм бухгалтерської звітності, підготовці інструкцій щодо їх заповнення; розробці проектів стандартів бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів, сировини, матеріалів. Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів бухгалтерського обліку та звітності. За дорученням керівництва готує відповіді з питань обліку та звітності на запити відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансових структур.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти фінансовий підрозділ центру в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, міністерствах, органах виконавчої влади, державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів, у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах з питань, що належать до його компетенції; подавати пропозиції щодо застосування заохочень та стягнень до особового складу; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.