* *
Інструкція для посади "Головний спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст – бухгалтер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у господарсько-фінансовій сфері діяльності центру, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
      - облікову політику, систему регістрів обліку, вимоги оброблення облікової інформації;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний спеціаліст – бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст – бухгалтер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст – бухгалтер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст – бухгалтер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає, аналізує та узагальнює вітчизняну і зарубіжну практику організації бухгалтерського обліку та контролю.

2.2. Надає методичну допомогу особовому складу фінансового підрозділу центру з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, його особливостей залежно від сфери діяльності.

2.3. Бере участь в аналізі проектів положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку, розробці типових форм бухгалтерської звітності, підготовці інструкцій щодо їх заповнення; розробці проектів стандартів бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів, сировини, матеріалів.

2.4. Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів бухгалтерського обліку та звітності.

2.5. За дорученням керівництва готує відповіді з питань обліку та звітності на запити відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансових структур.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст – бухгалтер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст – бухгалтер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст – бухгалтер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст – бухгалтер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст – бухгалтер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст – бухгалтер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст – бухгалтер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст – бухгалтер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст – бухгалтер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти фінансовий підрозділ центру в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, міністерствах, органах виконавчої влади, державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів, у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах з питань, що належать до його компетенції; подавати пропозиції щодо застосування заохочень та стягнень до особового складу; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.