Інструкція для посади "Головний спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст – бухгалтер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут;
      - інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у господарсько-фінансовій сфері діяльності управління, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
      - облікову політику, систему регістрів обліку, вимоги оброблення облікової інформації;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний спеціаліст – бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст – бухгалтер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст – бухгалтер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст – бухгалтер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає, аналізує та узагальнює вітчизняну і зарубіжну практику організації бухгалтерського обліку та контролю.

2.2. Надає методичну допомогу особовому складу фінансового підрозділу управління з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, його особливостей залежно від сфери діяльності.

2.3. Бере участь в аналізі проектів положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку, у розробці типових форм бухгалтерської звітності, підготовці інструкцій щодо їх заповнення; розробці проектів стандартів бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів, сировини, матеріалів.

2.4. Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів бухгалтерського обліку і звітності.

2.5. За дорученням керівництва готує відповіді з питань обліку та звітності на запити відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансових структур.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст – бухгалтер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст – бухгалтер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст – бухгалтер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст – бухгалтер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст – бухгалтер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст – бухгалтер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст – бухгалтер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст – бухгалтер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст – бухгалтер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст – бухгалтер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти фінансовий підрозділ управління в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, міністерствах, органах виконавчої влади, державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів, у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах з питань, що належать до його компетенції; подавати пропозиції щодо застосування заохочень та стягнень до особового складу; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.