Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста за фахом не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, вимоги оброблення облікової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць і баз даних, та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Аналізує та узагальнює вітчизняну і зарубіжну практику організації бухгалтерського обліку та контролю. Надає методичну допомогу особовому складу фінансових підрозділів органів Держспецзв'язку з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, щодо їх особливостей залежно від сфери діяльності. Бере участь у розробці проектів положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку, розробці типових форм бухгалтерської звітності, підготовці інструкцій щодо їх заповнення, погоджує їх з відповідними органами виконавчої влади; проектів стандартів бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів, сировини, матеріалів. Систематизує нормативно-правові акти відповідно до прийнятої системи кодифікації. За дорученням керівництва готує відповіді на запити відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансових структур з питань обліку та звітності.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, міністерствах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів, у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах (в тому числі міжнародних) з питань, що належать до його компетенції; забезпечувати службове листування з питань, що належать до його компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи служби бухгалтерського обліку, звітності та контролю; вносити пропозиції керівництву щодо притягнення особового складу органів Держспецзв'язку та їх структурних підрозділів до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і своїм статусом у Держспецзв'язку.