Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, Укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць та баз даних, та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання покладених на нього керівництвом відділу (сектору) завдань, функцій та розпоряджень. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери управління. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію щодо розвитку сфери управління, готує керівництву відповідні пропозиції. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, державних програм з питань, що належать до компетенції відділу (сектору). Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції відділу (сектору). Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері управління та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля з цих питань. Представляє, за необхідності, відділ (сектор). Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання для підвищення ефективності роботи сфери управління. Забезпечує виконання заходів, пов’язаних з проведенням професійної підготовки в системі післядипломного професійного навчання особового складу відділу (сектору). Своєчасно та якісно опрацьовує документи, що надходять до відділу (сектору), керуючись вимогами чинного законодавства та відповідних керівних документів. Аналізує стан та перспективи подальшого розвитку відділу (сектору), подає відповідні пропозиції керівництву. Виконує вимоги, правила і норми охорони праці в роботі з технікою, додержується правил пожежної безпеки. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу відділу (сектору) згідно із затвердженим планом.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу (сектору) та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного відділу (сектору); готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відповідного відділу (сектору); брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів, у наукових та науково-практичних конференціях (у тому числі міжнародних) і семінарах з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.