Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Нормувальник гірничий на підземних роботах", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали щодо організації, нормування і оплати праці; методику вивчення трудових процесів і розроблення технічно обґрунтованих норм виробітку, часу, нормативів чисельності, норм обслуговування; міжгалузеві та галузеві нормативи трудових затрат на підземні гірничі роботи; технологію та організацію роботи дільниць шахти; положення про приймання і бракування робіт; порядок розроблення планів щодо перегляду і заміни норм; єдину систему технологічної документації; форми і системи оплати праці, положення про преміювання; методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників праці; технічні засоби, застосовувані для дослідження трудових процесів, вимірювання затрат часу; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та нормування праці на підприємствах щодо видобування та перероблення вугілля; основи психофізіології праці та трудового законодавства; правила та норми охорони праці, промислової санітарії та проти пожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує на підземних дільницях шахти комплекс робіт щодо вдосконалення організації і нормування праці з метою зростання її продуктивності та підвищення ефективності виробництва. Розробляє паспорти норм і розцінок, визначає норми праці на основі використання міжгалузевих, галузевих (басейнових) та інших прогресивних матеріалів щодо праці для різних видів виконуваних робіт. Бере участь у розробленні галузевих нормативних матеріалів. Проектує місцеві норми і нормативи з праці на роботи, для яких відсутні міжгалузеві і галузеві нормативні документи, а також при створенні на підприємствах прогресивніших організаційно-технічних умов порівняної з урахованими при розробленні чинних міжгалузевих і галузевих матеріалів для нормування праці. Встановлює тимчасові і разові норми праці на роботи, що мають разовий (одиничний) характер (позапланові, аварійні), а також на період освоєння нової техніки чи інших робіт у разі відсутності затверджених матеріалів для нормування праці. Своєчасно доводить до відома працівників дільниць норми виробітку та умови оплати праці. Бере участь у масовій перевірці існуючих норм праці на відповідність їх досягнутому рівню техніки, технології, організації виробництва і праці в процесі атестації робочих місць. Здійснює безпосередньо на робочих місцях регулярний контроль відповідності нормовизначальних факторів (гірничотехнічні параметри, умови праці), прийнятих для розрахунку норм, фактичним їх значенням. Коригує норми трудових витрат у разі зміни умов виробництва і праці. Виявляє та аналізує причини втрат робочого часу, визначає резерви росту продуктивності праці, сприяє розвитку нових форм організації і мотивації праці. Проводить роботу щодо своєчасної заміни норм трудових витрат прогресивнішими в міру впровадження організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці. Бере участь у прийманні та бракуванні виконуваних робіт.