Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Нормувальник гірничий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали щодо організації, нормування та оплати праці; методи нормування праці та вивчення трудових процесів; міжгалузеві та галузеві нормативи трудових затрат; організацію роботи основних і допоміжних дільниць та цехів шахти (розрізу); положення про приймання та бракування робіт; порядок розроблення планів щодо перегляду і заміни норм; єдину систему технологічної документації; форми і системи оплати праці; положення про преміювання, кваліфікаційні довідники та інші нормативні й методичні матеріали; методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників праці; економіку, організацію виробництва і праці; технічні засоби, які застосовуються для дослідження заходів і методів праці, виміри затрат часу і засоби обчислювальної техніки для розрахунку технічно обґрунтованих норм часу; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації і нормування праці на підприємствах щодо видобування та перероблення вугілля; основи психофізіології праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує на дільницях і в цехах шахти (розрізу) комплекс робіт щодо вдосконалення організації нормування праці, вивчає стан організації та нормування праці, розробляє і впроваджує заходи щодо їх вдосконалення з метою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Бере участь у розробленні паспортів виробітку і розцінок, у визначенні норм праці на основі використання міжгалузевих, галузевих (басейнових) та інших прогресивних нормативних матеріалів з праці за різними видами робіт, виконуваних на дільницях і в цехах шахти (розрізу). Бере участь у розробленні галузевих, а також місцевих норм і нормативів з праці на окремі види робіт у тих випадках, коли відсутні відповідні міжгалузеві та галузеві нормативні матеріали, а також при створенні на підприємстві прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з урахованими при розробленні чинних міжгалузевих і галузевих матеріалів для нормування праці. Встановлює тимчасові та разові норми праці на окремі роботи, які мають одиничний характер (позапланові, аварійні), а також на період освоєння тих чи інших робіт у разі відсутності затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. Вчасно доводить до відома працівників дільниць і цехів шахти (розрізу) норми виробітку та умови оплати праці. Бере участь у масовій перевірці чинних норм праці на відповідність їх досягнутому рівню техніки, технології, організації виробництва і праці в процесі атестації робочих місць. Здійснює координаційну перевірку відповідності нормовизначальних факторів, прийнятих для розрахунку норм, відповідно до кількісних та якісних параметрів, передбачуваних у технічних і організаційних документах (технічних паспортах тощо), а також фактичного значення їх на робочих місцях в момент перевірки. Проводить роботу щодо своєчасної заміни норм трудових витрат прогресивними в міру впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці. Коригує норми трудових витрат у разі зміни організаційно-технічних умов виробництва. Аналізує чинні організаційно-технічні умови, причини виробничих втрат робочого часу, сприяє підвищенню ефективності праці на основі розвитку колективних форм її організації і стимулювання, атестації та раціоналізації робочих місць, розширення суміщення професій і посад та інших передових методів праці. Проводить роботу щодо виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок покращання її організації та нормування. Розробляє календарний план перегляду норм і систематично контролює його виконання. Бере участь у прийманні та бракуванні виконуваних робіт, виявленні і поширенні раціональних методів праці, організації виставок, семінарів.