Інструкція для посади "Нормувальник гірничий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Нормувальник гірничий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали щодо організації, нормування та оплати праці;
      - методи нормування праці та вивчення трудових процесів;
      - міжгалузеві та галузеві нормативи трудових затрат;
      - організацію роботи основних і допоміжних дільниць та цехів шахти (розрізу);
      - положення про приймання та бракування робіт;
      - порядок розроблення планів щодо перегляду і заміни норм;
      - єдину систему технологічної документації;
      - форми і системи оплати праці;
      - положення про преміювання, кваліфікаційні довідники та інші нормативні й методичні матеріали;
      - методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників праці;
      - економіку, організацію виробництва і праці;
      - технічні засоби, які застосовуються для дослідження заходів і методів праці, виміри затрат часу і засоби обчислювальної техніки для розрахунку технічно обґрунтованих норм часу;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації і нормування праці на підприємствах щодо видобування та перероблення вугілля;
      - основи психофізіології праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Нормувальник гірничий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Нормувальник гірничий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Нормувальник гірничий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Нормувальник гірничий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на дільницях і в цехах шахти (розрізу) комплекс робіт щодо вдосконалення організації нормування праці, вивчає стан організації та нормування праці, розробляє і впроваджує заходи щодо їх вдосконалення з метою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва.

2.2. Бере участь у розробленні паспортів виробітку і розцінок, у визначенні норм праці на основі використання міжгалузевих, галузевих (басейнових) та інших прогресивних нормативних матеріалів з праці за різними видами робіт, виконуваних на дільницях і в цехах шахти (розрізу).

2.3. Бере участь у розробленні галузевих, а також місцевих норм і нормативів з праці на окремі види робіт у тих випадках, коли відсутні відповідні міжгалузеві та галузеві нормативні матеріали, а також при створенні на підприємстві прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з урахованими при розробленні чинних міжгалузевих і галузевих матеріалів для нормування праці.

2.4. Встановлює тимчасові та разові норми праці на окремі роботи, які мають одиничний характер (позапланові, аварійні), а також на період освоєння тих чи інших робіт у разі відсутності затверджених нормативних матеріалів для нормування праці.

2.5. Вчасно доводить до відома працівників дільниць і цехів шахти (розрізу) норми виробітку та умови оплати праці.

2.6. Бере участь у масовій перевірці чинних норм праці на відповідність їх досягнутому рівню техніки, технології, організації виробництва і праці в процесі атестації робочих місць.

2.7. Здійснює координаційну перевірку відповідності нормовизначальних факторів, прийнятих для розрахунку норм, відповідно до кількісних та якісних параметрів, передбачуваних у технічних і організаційних документах (технічних паспортах тощо), а також фактичного значення їх на робочих місцях в момент перевірки.

2.8. Проводить роботу щодо своєчасної заміни норм трудових витрат прогресивними в міру впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці.

2.9. Коригує норми трудових витрат у разі зміни організаційно-технічних умов виробництва.

2.10. Аналізує чинні організаційно-технічні умови, причини виробничих втрат робочого часу, сприяє підвищенню ефективності праці на основі розвитку колективних форм її організації і стимулювання, атестації та раціоналізації робочих місць, розширення суміщення професій і посад та інших передових методів праці.

2.11. Проводить роботу щодо виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок покращання її організації та нормування.

2.12. Розробляє календарний план перегляду норм і систематично контролює його виконання.

2.13. Бере участь у прийманні та бракуванні виконуваних робіт, виявленні і поширенні раціональних методів праці, організації виставок, семінарів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Нормувальник гірничий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Нормувальник гірничий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Нормувальник гірничий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Нормувальник гірничий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Нормувальник гірничий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Нормувальник гірничий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Нормувальник гірничий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Нормувальник гірничий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Нормувальник гірничий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Нормувальник гірничий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Нормувальник гірничий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Нормувальник гірничий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Нормувальник гірничий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Нормувальник гірничий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Нормувальник гірничий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Нормувальник гірничий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.