Інструкція для посади "Нормувальник гірничий на підземних роботах", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Нормувальник гірничий на підземних роботах" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали щодо організації, нормування і оплати праці;
      - методику вивчення трудових процесів і розроблення технічно обґрунтованих норм виробітку, часу, нормативів чисельності, норм обслуговування;
      - міжгалузеві та галузеві нормативи трудових затрат на підземні гірничі роботи;
      - технологію та організацію роботи дільниць шахти;
      - положення про приймання і бракування робіт;
      - порядок розроблення планів щодо перегляду і заміни норм;
      - єдину систему технологічної документації;
      - форми і системи оплати праці, положення про преміювання;
      - методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників праці;
      - технічні засоби, застосовувані для дослідження трудових процесів, вимірювання затрат часу;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та нормування праці на підприємствах щодо видобування та перероблення вугілля;
      - основи психофізіології праці та трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, промислової санітарії та проти пожежного захисту.

1.4. Нормувальник гірничий на підземних роботах призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Нормувальник гірничий на підземних роботах підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Нормувальник гірничий на підземних роботах керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Нормувальник гірничий на підземних роботах під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на підземних дільницях шахти комплекс робіт щодо вдосконалення організації і нормування праці з метою зростання її продуктивності та підвищення ефективності виробництва.

2.2. Розробляє паспорти норм і розцінок, визначає норми праці на основі використання міжгалузевих, галузевих (басейнових) та інших прогресивних матеріалів щодо праці для різних видів виконуваних робіт.

2.3. Бере участь у розробленні галузевих нормативних матеріалів.

2.4. Проектує місцеві норми і нормативи з праці на роботи, для яких відсутні міжгалузеві і галузеві нормативні документи, а також при створенні на підприємствах прогресивніших організаційно-технічних умов порівняної з урахованими при розробленні чинних міжгалузевих і галузевих матеріалів для нормування праці.

2.5. Встановлює тимчасові і разові норми праці на роботи, що мають разовий (одиничний) характер (позапланові, аварійні), а також на період освоєння нової техніки чи інших робіт у разі відсутності затверджених матеріалів для нормування праці.

2.6. Своєчасно доводить до відома працівників дільниць норми виробітку та умови оплати праці.

2.7. Бере участь у масовій перевірці існуючих норм праці на відповідність їх досягнутому рівню техніки, технології, організації виробництва і праці в процесі атестації робочих місць.

2.8. Здійснює безпосередньо на робочих місцях регулярний контроль відповідності нормовизначальних факторів (гірничотехнічні параметри, умови праці), прийнятих для розрахунку норм, фактичним їх значенням.

2.9. Коригує норми трудових витрат у разі зміни умов виробництва і праці.

2.10. Виявляє та аналізує причини втрат робочого часу, визначає резерви росту продуктивності праці, сприяє розвитку нових форм організації і мотивації праці.

2.11. Проводить роботу щодо своєчасної заміни норм трудових витрат прогресивнішими в міру впровадження організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці.

2.12. Бере участь у прийманні та бракуванні виконуваних робіт.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Нормувальник гірничий на підземних роботах має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Нормувальник гірничий на підземних роботах несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Нормувальник гірничий на підземних роботах несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Нормувальник гірничий на підземних роботах несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Нормувальник гірничий на підземних роботах несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Нормувальник гірничий на підземних роботах несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Нормувальник гірничий на підземних роботах несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Нормувальник гірничий на підземних роботах несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.