Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Агент страховий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що регламентують діяльність страхових органів; види страхових послуг та умови різних видів страхування; правові основи розвитку страхової діяльності з обліком регіональних специфічних умов; діючу систему соціальних гарантій; методи визначення ступеня ризику при укладенні договорів на страхові послуги та оцінки заподіяного збитку; основи ринкової економіки; основи психології та організації праці; порядок укладання і оформлення договорів на страхові послуги; вітчизняний та закордонний досвід організації страхування населення і суб'єктів господарювання; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює операції по укладенню договорів майнового та особистого страхування. Вивчає регіональні умови і попит на певні страхові послуги. Аналізує склад регіонального контингенту потенційних клієнтів, обслуговує фізичних та юридичних осіб, що представляють установи, організації і підприємства різних форм власності. Проводить аргументовані бесіди з потенційними і постійними клієнтами з метою зацікавити їх в укладенні або продовженні договорів страхування (життя і здоров'я, рухомого та нерухомого майна, підприємницької і комерційної діяльності та ін.). У процесі роботи із клієнтами веде спостереження, оцінює особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мотивацію поводження і забезпечує взаєморозуміння при укладенні договорів на страхові послуги. Установлює критерії і ступінь ризику при укладенні договорів на страхові послуги, з огляду на стан здоров'я, вік, стать, освіту, стаж трудової діяльності, рівень матеріального забезпечення та інших суб'єктивних якостей, що характеризують клієнта. Укладає та оформляє страхові договори, регулює відносини між страхувальником і страховиком, забезпечує їхнє виконання, здійснює приймання страхових внесків. Забезпечує правильність вирахування страхових внесків, оформлення страхових документів та їхню схоронність. Сприяє формуванню зацікавленості та попиту на надавані страхові послуги, з огляду на необхідність посилення матеріальної та моральної підтримки різних верств населення, а також наростання ризику, пов'язаного з конкуренцією, банкрутством, безробіттям та іншими соціально-економічними процесами, що відбуваються в сучасних умовах. Надає допомогу клієнтам в одержанні вичерпної інформації про умови страхування. Проводить роботу з виявлення та обліку потенційних страхувальників і об'єктів страхування, дає оцінку вартості об'єктів страхування. Протягом терміну дії укладених договорів підтримує зв'язок з фізичними і юридичними особами, що вступили в договірні відносини на страхові послуги. У випадку заподіяння збитку застрахованому здійснює оцінку і визначає його розмір з урахуванням критеріїв і ступеня ризику. Розглядає прийняті від клієнтів скарги і претензії по спірних питаннях вирахування та сплати страхових внесків, виплат страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору. Установлює причини порушень страхових договорів і вживає заходів по їхньому попередженню та усуненню. Досліджує незасвоєні види страхових послуг і перспективи їхнього розвитку з метою застосування у своїй практиці та при створенні страхових органів і служб. Вчасно і відповідно до встановлених вимог оформлює необхідну документацію, веде облік і забезпечує зберігання документів, пов'язаних з укладанням договорів страхування. Здійснює взаємодії з іншими страховими агентами.