* *
Інструкція для посади "Агент страховий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент страховий" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що регламентують діяльність страхових органів;
      - види страхових послуг та умови різних видів страхування;
      - правові основи розвитку страхової діяльності з обліком регіональних специфічних умов;
      - діючу систему соціальних гарантій;
      - методи визначення ступеня ризику при укладенні договорів на страхові послуги та оцінки заподіяного збитку;
      - основи ринкової економіки;
      - основи психології та організації праці;
      - порядок укладання і оформлення договорів на страхові послуги;
      - вітчизняний та закордонний досвід організації страхування населення і суб'єктів господарювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Агент страховий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент страховий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент страховий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент страховий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює операції по укладенню договорів майнового та особистого страхування.

2.2. Вивчає регіональні умови і попит на певні страхові послуги.

2.3. Аналізує склад регіонального контингенту потенційних клієнтів, обслуговує фізичних та юридичних осіб, що представляють установи, організації і підприємства різних форм власності.

2.4. Проводить аргументовані бесіди з потенційними і постійними клієнтами з метою зацікавити їх в укладенні або продовженні договорів страхування (життя і здоров'я, рухомого та нерухомого майна, підприємницької і комерційної діяльності та ін.).

2.5. У процесі роботи із клієнтами веде спостереження, оцінює особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мотивацію поводження і забезпечує взаєморозуміння при укладенні договорів на страхові послуги.

2.6. Установлює критерії і ступінь ризику при укладенні договорів на страхові послуги, з огляду на стан здоров'я, вік, стать, освіту, стаж трудової діяльності, рівень матеріального забезпечення та інших суб'єктивних якостей, що характеризують клієнта.

2.7. Укладає та оформляє страхові договори, регулює відносини між страхувальником і страховиком, забезпечує їхнє виконання, здійснює приймання страхових внесків.

2.8. Забезпечує правильність вирахування страхових внесків, оформлення страхових документів та їхню схоронність.

2.9. Сприяє формуванню зацікавленості та попиту на надавані страхові послуги, з огляду на необхідність посилення матеріальної та моральної підтримки різних верств населення, а також наростання ризику, пов'язаного з конкуренцією, банкрутством, безробіттям та іншими соціально-економічними процесами, що відбуваються в сучасних умовах.

2.10. Надає допомогу клієнтам в одержанні вичерпної інформації про умови страхування.

2.11. Проводить роботу з виявлення та обліку потенційних страхувальників і об'єктів страхування, дає оцінку вартості об'єктів страхування.

2.12. Протягом терміну дії укладених договорів підтримує зв'язок з фізичними і юридичними особами, що вступили в договірні відносини на страхові послуги.

2.13. У випадку заподіяння збитку застрахованому здійснює оцінку і визначає його розмір з урахуванням критеріїв і ступеня ризику.

2.14. Розглядає прийняті від клієнтів скарги і претензії по спірних питаннях вирахування та сплати страхових внесків, виплат страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору.

2.15. Установлює причини порушень страхових договорів і вживає заходів по їхньому попередженню та усуненню.

2.16. Досліджує незасвоєні види страхових послуг і перспективи їхнього розвитку з метою застосування у своїй практиці та при створенні страхових органів і служб.

2.17. Вчасно і відповідно до встановлених вимог оформлює необхідну документацію, веде облік і забезпечує зберігання документів, пов'язаних з укладанням договорів страхування.

2.18. Здійснює взаємодії з іншими страховими агентами.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент страховий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент страховий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент страховий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент страховий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент страховий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент страховий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент страховий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент страховий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент страховий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент страховий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент страховий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент страховий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент страховий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент страховий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент страховий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент страховий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.