* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших сферах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів при проведенні наукової та науково-дослідної роботи; інструкцію з діловодства; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обов’язки начальника науково-дослідного центру у разі його відсутності. Керує діяльністю центру з питань організації наукової та науково-технічної діяльності Інституту. Здійснює впровадження результатів наукової роботи у практичну діяльність у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації. Координує та контролює підготовку пропозицій щодо формування державних цільових програм та програм науково-технічного розвитку Держспецзв’язку, які пов’язані зі створенням, розвитком, модернізацією спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, засобами криптографічного та технічного захисту інформації. Організовує та бере участь у науковому супроводженні створення науково-технічної продукції щодо тематичного контролю на всіх етапах її створення та впровадження, організації експертного забезпечення для оцінки наукового рівня та якості науково-технічної продукції. Організовує та контролює розробку проектів нормативно-правових актів з питань наукової та науково-технічної діяльності Держспецзв’язку. Бере участь у формуванні та обґрунтуванні мети і завдань дослідницьких робіт та проектних розробок, визначає значення та необхідність їх проведення, шляхи та методи їх рішень. Організовує проведення комплексних досліджень та розробок у сфері науково-технічної діяльності, бере участь у їх здійсненні, забезпечує виконання тематичних планів, високу якість та фаховий науковий рівень робіт, практичне використання їх результатів. Координує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, забезпечує використання в їх діяльності новітніх технологій та науково-технічних досягнень, патентних та науково-інформаційних матеріалів, прогресивних методів виконання робіт, відповідність розроблюваних проектів технічним завданням, стандартам та іншим нормативам, погодження технічної документації зі співвиконавцями, організаціями-замовниками. Організовує складання зведених науково-технічних звітів, подання керівництву науково-технічної інформації та звітів про виконані роботи, підготовку до видання наукових праць, які є результатом досліджень та розробок. Здійснює керівництво роботою з укладання угод на виконання робіт сторонніми організаціями та надання науково-методичної допомоги іншим підприємствам, установам та організаціям. Бере участь у пропагуванні наукових знань та досягнень науки і техніки, в організації наукових конференцій, нарад, у вирішенні основних питань науково-технічної діяльності та здійсненні заходів щодо забезпечення виконання затверджених планом робіт, скорочення термінів і вартості досліджень та проектування, підвищення ефективності наукових досліджень та розробок. Вживає заходів щодо забезпечення центру необхідним устаткуванням та матеріалами.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи центру з питань, що стосуються його діяльності; вести ділове листування з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції.