* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник амбулаторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність закладу охорони здоров`я, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я; загальну та соціальну психологію; медичну етику та деонтологію; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; потреби в медичній техніці; основні положення про проведення військової мобілізації; вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю амбулаторії, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Несе персональну відповідальність за рівень, обсяги та якість профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи, за належне виконання покладених на амбулаторію завдань відповідно до нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров`я України та Держспецзв’язку. Організовує роботу із своєчасного виявлення хворих серед особового складу Держспецзв’язку, надання їм невідкладної медичної допомоги. Забезпечує (у складних випадках) госпіталізацію хворих та постраждалих до медичних закладів. Проводить медико-біологічну та екологічну експертизу і надає відповідну експрес-інформацію керівництву. Організує проведення медичного обстеження особового складу органів Держспецзв’язку та їх структурних підрозділів, які заступають на чергування. Впроваджує прості методи профілактики, діагностики та лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування. Організовує та проводить лікувально-профілактичні та протиепідемічні заходи у підрозділах; оперативний збір інформації щодо захворюваності, госпіталізації та травматизму особового складу Держспецзв’язку. Забезпечує своєчасне та повне інформування керівництва з питань лікувально-профілактичного та протиепідемічного забезпечення. Аналізує та вивчає причини захворюваності та травматизму, розроблює заходи щодо їх зниження та запобігання їм. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм у службових, побутових приміщеннях амбулаторії у місцях постійної та тимчасової дислокації. Організовує роботу з навчання особового складу Держспецзв’язку правилам надання першої медичної допомоги потерпілим. Забезпечує своєчасний виїзд медичного автомобіля. Контролює правильність зберігання, виписування та використання медикаментів, медичної апаратури і медичного майна в амбулаторії. Організовує та проводить санітарно-просвітню роботу. Організовує роботу з добору, розстановки та використання медичних кадрів амбулаторії, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови, забезпечує дотримання особовим складом амбулаторії правил внутрішнього розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи амбулаторії, використовує засоби їх оптимізації, подає відповідні документи з цього питання. Бере участь у проведенні науково-практичних конференцій медичним персоналом з актуальних питань охорони здоров`я. Здійснює виховну роботу з питань медичної етики та деонтології з особовим складом амбулаторії, систематично контролює ведення медичної документації в амбулаторії, складання звітів щодо лікувально-профілактичної діяльності.

Спеціалізація
Має право: надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; брати участь у нарадах та семінарах у межах своєї компетенції; організовувати ділове листування та подавати заявки на забезпечення амбулаторії необхідним медичним інвентарем, дезінфікуючими засобами; отримувати у встановленому порядку у межах своїх повноважень інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, який створює передумови порушення техніки безпеки; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.