* *
Інструкція для посади "Начальник амбулаторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник амбулаторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність закладу охорони здоров`я, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я;
      - загальну та соціальну психологію;
      - медичну етику та деонтологію;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - потреби в медичній техніці;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник амбулаторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник амбулаторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник амбулаторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник амбулаторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю амбулаторії, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Несе персональну відповідальність за рівень, обсяги та якість профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи, за належне виконання покладених на амбулаторію завдань відповідно до нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров`я України та Держспецзв’язку.

2.3. Організовує роботу із своєчасного виявлення хворих серед особового складу Держспецзв’язку, надання їм невідкладної медичної допомоги.

2.4. Забезпечує (у складних випадках) госпіталізацію хворих та постраждалих до медичних закладів.

2.5. Проводить медико-біологічну та екологічну експертизу і надає відповідну експрес-інформацію керівництву.

2.6. Організує проведення медичного обстеження особового складу органів Держспецзв’язку та їх структурних підрозділів, які заступають на чергування.

2.7. Впроваджує прості методи профілактики, діагностики та лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.

2.8. Організовує та проводить лікувально-профілактичні та протиепідемічні заходи у підрозділах; оперативний збір інформації щодо захворюваності, госпіталізації та травматизму особового складу Держспецзв’язку.

2.9. Забезпечує своєчасне та повне інформування керівництва з питань лікувально-профілактичного та протиепідемічного забезпечення.

2.10. Аналізує та вивчає причини захворюваності та травматизму, розроблює заходи щодо їх зниження та запобігання їм.

2.11. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм у службових, побутових приміщеннях амбулаторії у місцях постійної та тимчасової дислокації.

2.12. Організовує роботу з навчання особового складу Держспецзв’язку правилам надання першої медичної допомоги потерпілим.

2.13. Забезпечує своєчасний виїзд медичного автомобіля.

2.14. Контролює правильність зберігання, виписування та використання медикаментів, медичної апаратури і медичного майна в амбулаторії.

2.15. Організовує та проводить санітарно-просвітню роботу.

2.16. Організовує роботу з добору, розстановки та використання медичних кадрів амбулаторії, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

2.17. Створює належні виробничі умови, забезпечує дотримання особовим складом амбулаторії правил внутрішнього розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

2.18. Аналізує показники роботи амбулаторії, використовує засоби їх оптимізації, подає відповідні документи з цього питання.

2.19. Бере участь у проведенні науково-практичних конференцій медичним персоналом з актуальних питань охорони здоров`я.

2.20. Здійснює виховну роботу з питань медичної етики та деонтології з особовим складом амбулаторії, систематично контролює ведення медичної документації в амбулаторії, складання звітів щодо лікувально-профілактичної діяльності.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник амбулаторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник амбулаторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник амбулаторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник амбулаторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник амбулаторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник амбулаторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник амбулаторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник амбулаторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник амбулаторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник амбулаторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник амбулаторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник амбулаторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник амбулаторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник амбулаторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник амбулаторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник амбулаторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; брати участь у нарадах та семінарах у межах своєї компетенції; організовувати ділове листування та подавати заявки на забезпечення амбулаторії необхідним медичним інвентарем, дезінфікуючими засобами; отримувати у встановленому порядку у межах своїх повноважень інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, який створює передумови порушення техніки безпеки; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.