* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування; контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; схему комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини; властивості каталізатора, готового продукту та теплоносіїв; вимоги до вихідної сировини, напівфабрикатів та готової продукції; асортимент продукції, яка випускається; правила відбору проб, методи проведення аналізів та розрахунку рецептур; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила користування засобами автоматичного регулювання та контролю; світлотехнічний режим для кожного сорту емульсії; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде три та більше хімічні стадії технологічного процесу синтезу (відновлення, окислення, діазотування, хлорування, арсенування, метилування, нітрування, конденсації, гідрування, хлорметилювання, амінування, поліконденсації, гідрохлорування тощо), а також супровідні їм процеси (фільтрації, нейтралізації, центрифугування, кристалізації, абсорбції, адсорбції, розчинення та приготування суміші органічних речовин, розчинення солей металів та неметалів, приготування розчинів кислот та лугів різної концентрації тощо) до одержання напівфабрикатів або готового продукту з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням або одержанням вибухонебезпечних, отруйних та сильнодіючих речовин. Веде всі стадії процесу синтезу в апаратурі з автоматичним регулюванням під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Розраховує, дозує, послідовно, суворо регламентовано за часом, вагою та температурою завантажує компоненти в реактор. Регулює швидкість обертання мішалки, створення вакууму. Готує вихідні розчини та доводить їх до заданої концентрації. Веде процеси етерифікації, конденсації, полімеризації, бутанілізації, модифікації, сушіння азеотропним методом, вакуум-сушіння, глибокої відгонки, термооброблення, фільтрації, постановки на тип (стандартизації), ректифікації. Відбирає проби та провадить аналізи. Контролює та регулює температуру, тиск, рівень, концентрацію, реакцію середовища та інші параметри за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики і результатами аналізів. Виявляє та усуває причини відхилення від норм технологічного режиму. Виявляє несправності в роботі устаткування і комунікацій відділень синтезу та бере участь в їх усуненні. Виконує операції з пуску та зупинки устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту, виконує простий ремонт та технічне обслуговування. Веде записи в робочому журналі. Керує апаратниками нижчої кваліфікації, координує роботу на дільниці.

Приклади робіт
Синтез фенольних, епоксидних, меламіне- та сечовино формальдегідних та інших лакових основ. Синтез нітрилу акрилової кислоти, ціанурхлориду, тетраетилсвинцю, бромегилу, трибутилфосфату, етаноламінів, фосфорорганічних отрутохімікатів, карбонілів, металів, ацетонціангідрину, метакрилової та акрилової кислот, акроналю, ефірів метакрилової кислоти, синильної кислоти, акрилової емульсії, полінаку, поліефірів, етіленціангідриду та аналогічних продуктів. Синтез дифенілолпропану сірчанокислотним або солянокислим методом; лакових смол; лакових основ у виробництві алкідних лаків, електроізоляційних та ненасичених поліефірних лаків та алкідних оліф; фотоемульсії на стадії першого та другого дозрівання та підготовка фотоемульсії до поливу; феромагнітного порошку із розчинів солей заліза, кобальту та інших компонентів для виробництва магнітних плівок; гіпохлориту натрію та розчину сечовини для одержання гідразингідрагу, азодінітрилдіізомасляної кислоти для одержання порофору, у виробництві АГ-солі, у виробництві амінів, у виробництві метанолу; ефіру, метилалю, хлористого водню, іонообмінної смоли різних марок, карбамідоформальдегідної смоли; карбаміду; аміаку.