* *
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник синтезу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу;
      - будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування;
      - контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики;
      - схему комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини;
      - властивості каталізатора, готового продукту та теплоносіїв;
      - вимоги до вихідної сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - асортимент продукції, яка випускається;
      - правила відбору проб, методи проведення аналізів та розрахунку рецептур;
      - правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами;
      - правила користування засобами автоматичного регулювання та контролю;
      - світлотехнічний режим для кожного сорту емульсії;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник синтезу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник синтезу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник синтезу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник синтезу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде три та більше хімічні стадії технологічного процесу синтезу (відновлення, окислення, діазотування, хлорування, арсенування, метилування, нітрування, конденсації, гідрування, хлорметилювання, амінування, поліконденсації, гідрохлорування тощо), а також супровідні їм процеси (фільтрації, нейтралізації, центрифугування, кристалізації, абсорбції, адсорбції, розчинення та приготування суміші органічних речовин, розчинення солей металів та неметалів, приготування розчинів кислот та лугів різної концентрації тощо) до одержання напівфабрикатів або готового продукту з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням або одержанням вибухонебезпечних, отруйних та сильнодіючих речовин.

2.2. Веде всі стадії процесу синтезу в апаратурі з автоматичним регулюванням під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.3. Розраховує, дозує, послідовно, суворо регламентовано за часом, вагою та температурою завантажує компоненти в реактор.

2.4. Регулює швидкість обертання мішалки, створення вакууму.

2.5. Готує вихідні розчини та доводить їх до заданої концентрації.

2.6. Веде процеси етерифікації, конденсації, полімеризації, бутанілізації, модифікації, сушіння азеотропним методом, вакуум-сушіння, глибокої відгонки, термооброблення, фільтрації, постановки на тип (стандартизації), ректифікації.

2.7. Відбирає проби та провадить аналізи.

2.8. Контролює та регулює температуру, тиск, рівень, концентрацію, реакцію середовища та інші параметри за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики і результатами аналізів.

2.9. Виявляє та усуває причини відхилення від норм технологічного режиму.

2.10. Виявляє несправності в роботі устаткування і комунікацій відділень синтезу та бере участь в їх усуненні.

2.11. Виконує операції з пуску та зупинки устаткування.

2.12. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту, виконує простий ремонт та технічне обслуговування.

2.13. Веде записи в робочому журналі.

2.14. Керує апаратниками нижчої кваліфікації, координує роботу на дільниці.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник синтезу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник синтезу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник синтезу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник синтезу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник синтезу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник синтезу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник синтезу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник синтезу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник синтезу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Синтез фенольних, епоксидних, меламіне- та сечовино формальдегідних та інших лакових основ.

5.2. Синтез нітрилу акрилової кислоти, ціанурхлориду, тетраетилсвинцю, бромегилу, трибутилфосфату, етаноламінів, фосфорорганічних отрутохімікатів, карбонілів, металів, ацетонціангідрину, метакрилової та акрилової кислот, акроналю, ефірів метакрилової кислоти, синильної кислоти, акрилової емульсії, полінаку, поліефірів, етіленціангідриду та аналогічних продуктів.

5.3. Синтез дифенілолпропану сірчанокислотним або солянокислим методом; лакових смол; лакових основ у виробництві алкідних лаків, електроізоляційних та ненасичених поліефірних лаків та алкідних оліф; фотоемульсії на стадії першого та другого дозрівання та підготовка фотоемульсії до поливу; феромагнітного порошку із розчинів солей заліза, кобальту та інших компонентів для виробництва магнітних плівок; гіпохлориту натрію та розчину сечовини для одержання гідразингідрагу, азодінітрилдіізомасляної кислоти для одержання порофору, у виробництві АГ-солі, у виробництві амінів, у виробництві метанолу; ефіру, метилалю, хлористого водню, іонообмінної смоли різних марок, карбамідоформальдегідної смоли; карбаміду; аміаку.