Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, трудове законодавство, практику застосування чинного законодавства; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку; порядок ведення обліку та зберігання особових справ та трудових книжок, методи обліку плинності кадрів; організацію роботи з добору та розстановки керівних кадрів; основи організації праці та управління; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає, аналізує та узагальнює тенденцію зміни професійно-кваліфікаційної структури особового складу центру, розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення його кваліфікації. Розроблює та обґрунтовує плани потреби центру у кадрах, перепідготовці та підвищенні кваліфікації особового складу центру. Веде облік чисельності особового складу центру та встановлену чинним законодавством документацію щодо кадрової роботи. Бере участь у розробці перспективних і річних планів з кадрових питань. Готує необхідні матеріали для конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються нагород, заохочень та застосування стягнень до особового складу центру. Забезпечує ведення обліку та зберігання трудових книжок, обчислення трудового стажу, вислуги років, надання довідок про трудову діяльність особового складу центру. Вивчає, аналізує та узагальнює особливості переміщення, причини плинності кадрів, зміни у професійно-кваліфікаційній структурі. Координує стажування особового складу центру за спеціальними індивідуальними планами. Створює, накопичує та удосконалює банк даних про стан підготовки осіб з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Готує графіки присвоєння чергових спеціальних звань, рангів. Бере участь в оформленні документів щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу центру відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Складає установлену звітність про роботу з кадрами. Проводить аналіз та узагальнення статистичної звітності за напрямами діяльності, готує відповідні матеріали керівництву. Бере участь у роботі конкурсної та атестаційної комісій. Організовує забезпечення проведення щорічної оцінки виконання особовим складом центру покладених на нього завдань та обов’язків. За дорученням керівника бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв та скарг органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи. Веде архів особових справ, після закінчення встановлених термінів поточного зберігання готує документи для їх передавання до галузевого архіву. Готує та контролює документацію щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій. Складає графіки відпусток особового складу центру. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах при розгляді питань, що належать до його компетенції; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів центру матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів центру з питань кадрової роботи; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях у керівництва центру з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у роботі комісії з перевірки структурних підрозділів центру з питань, що належать до його компетенції.