Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи Держспецзв'язку; трудове законодавство; практику застосування чинного законодавства; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу; порядок ведення обліку та зберігання особових справ і трудових книжок, методи обліку переміщення кадрів; організацію роботи з добору та розстановки керівних кадрів; основи організації праці та управління; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань у Держспецзв`язку. Вивчає, аналізує та узагальнює тенденцію зміни професійно-кваліфікаційної структури особового складу Держспецзв`язку, розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення його кваліфікації. Розроблює та обґрунтовує пропозиції, плани та потреби органів Держспецзв`язку та їх структурних підрозділів у кадрах, перепідготовці та підвищенні кваліфікації особового складу Держспецзв'язку. Аналізує практику застосування нормативно-правових актів з питань проведення державної кадрової політики за напрямами своєї діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в установленому порядку відповідному керівництву. Здійснює розробку проектів нормативно-правових актів з кадрових питань у Держспецзв`язку. Бере участь у розробленні, координації та контролі за здійсненням заходів, спрямованих на підвищення ефективності кадрової роботи в Держспецзв`язку. Здійснює методичне керівництво та бере участь в оформленні документів щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Готує та контролює документацію щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій. Забезпечує ведення архіву особових справ, після закінчення встановлених термінів поточного зберігання готує документи для їх передавання до галузевого архіву. Координує стажування особового складу Держспецзв`язку. Створює, накопичує та удосконалює банк даних про стан підготовки особового складу Держспецзв'язку з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Розглядає пропозицій, звернення, заяви та скарги органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян, з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення. Бере участь у роботі конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій. Складає установлену звітність про роботу з кадрами. Проводить аналіз та узагальнення статистичної звітності за напрямами діяльності, готує відповідні матеріали керівництву. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством. Виконує інші завдання і доручення керівництва та в межах повноважень.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; залучати у встановленому порядку за погодженням з їх керівниками окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що стосуються його компетенції; робити запити, за згодою свого керівництва, та отримувати від органів Держспецзв'язку, органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи органів Держспецзв'язку з питань кадрової роботи; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях Держспецзв'язку з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у роботі комісії з перевірки органів Держспецзв'язку з питань, що належать до компетенції підрозділу кадрового забезпечення; працювати з відомостями, звітами, необхідними для виконання покладених обов’язків.