Інструкція для посади "Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи Держспецзв'язку;
      - трудове законодавство;
      - практику застосування чинного законодавства;
      - порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу;
      - порядок ведення обліку та зберігання особових справ і трудових книжок, методи обліку переміщення кадрів;
      - організацію роботи з добору та розстановки керівних кадрів;
      - основи організації праці та управління;
      - систему оцінки персоналу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань у Держспецзв`язку.

2.2. Вивчає, аналізує та узагальнює тенденцію зміни професійно-кваліфікаційної структури особового складу Держспецзв`язку, розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення його кваліфікації.

2.3. Розроблює та обґрунтовує пропозиції, плани та потреби органів Держспецзв`язку та їх структурних підрозділів у кадрах, перепідготовці та підвищенні кваліфікації особового складу Держспецзв'язку.

2.4. Аналізує практику застосування нормативно-правових актів з питань проведення державної кадрової політики за напрямами своєї діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в установленому порядку відповідному керівництву.

2.5. Здійснює розробку проектів нормативно-правових актів з кадрових питань у Держспецзв`язку.

2.6. Бере участь у розробленні, координації та контролі за здійсненням заходів, спрямованих на підвищення ефективності кадрової роботи в Держспецзв`язку.

2.7. Здійснює методичне керівництво та бере участь в оформленні документів щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.8. Готує та контролює документацію щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій.

2.9. Забезпечує ведення архіву особових справ, після закінчення встановлених термінів поточного зберігання готує документи для їх передавання до галузевого архіву.

2.10. Координує стажування особового складу Держспецзв`язку.

2.11. Створює, накопичує та удосконалює банк даних про стан підготовки особового складу Держспецзв'язку з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями.

2.12. Розглядає пропозицій, звернення, заяви та скарги органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян, з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення.

2.13. Бере участь у роботі конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій.

2.14. Складає установлену звітність про роботу з кадрами.

2.15. Проводить аналіз та узагальнення статистичної звітності за напрямами діяльності, готує відповідні матеріали керівництву.

2.16. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

2.17. Виконує інші завдання і доручення керівництва та в межах повноважень.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; залучати у встановленому порядку за погодженням з їх керівниками окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що стосуються його компетенції; робити запити, за згодою свого керівництва, та отримувати від органів Держспецзв'язку, органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи органів Держспецзв'язку з питань кадрової роботи; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях Держспецзв'язку з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у роботі комісії з перевірки органів Держспецзв'язку з питань, що належать до компетенції підрозділу кадрового забезпечення; працювати з відомостями, звітами, необхідними для виконання покладених обов’язків.