* *
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, трудове законодавство, практику застосування чинного законодавства;
      - порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку;
      - порядок ведення обліку та зберігання особових справ та трудових книжок, методи обліку плинності кадрів;
      - організацію роботи з добору та розстановки керівних кадрів;
      - основи організації праці та управління;
      - систему оцінки персоналу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає, аналізує та узагальнює тенденцію зміни професійно-кваліфікаційної структури особового складу управління, розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення його кваліфікації.

2.2. Розроблює та обґрунтовує плани потреби управління у кадрах, перепідготовці та підвищенні кваліфікації особового складу управління.

2.3. Веде облік чисельності особового складу управління та встановлену чинним законодавством документацію щодо кадрової роботи.

2.4. Бере участь у розробці перспективних і річних планів з кадрових питань.

2.5. Готує необхідні матеріали для конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються нагород, заохочень та застосування стягнень до особового складу управління.

2.6. Забезпечує ведення обліку та зберігання трудових книжок, обчислення трудового стажу, вислуги років, надання довідок про трудову діяльність особового складу управління.

2.7. Вивчає, аналізує та узагальнює особливості переміщення, причини плинності кадрів, зміни у професійно-кваліфікаційній структурі.

2.8. Координує стажування особового складу управління.

2.9. Створює, накопичує та удосконалює банк даних про стан підготовки осіб з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями.

2.10. Готує графіки присвоєння чергових спеціальних звань, рангів.

2.11. Бере участь в оформленні прийняття, переведення та звільнення особового складу управління відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.12. Складає установлену звітність про роботу з кадрами.

2.13. Проводить аналіз та узагальнення статистичної звітності за напрямами діяльності, готує відповідні матеріали керівництву.

2.14. Бере участь у роботі конкурсної та атестаційної комісій.

2.15. Організовує забезпечення проведення щорічної оцінки виконання особовим складом управління покладених на нього завдань та обов’язків.

2.16. За дорученням керівника бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв та скарг органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян, з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення.

2.17. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи.

2.18. Веде архів особових справ, після закінчення встановлених термінів поточного зберігання готує документи для їх передавання до галузевого архіву.

2.19. Готує і контролює документацію щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій.

2.20. Складає графіки відпусток особового складу управління.

2.21. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах при розгляді питань, що належать до його компетенції; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів управління матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів управління з питань кадрової роботи; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях у керівництва управління з питань, пов’язаних із функціональними обов’язками; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у роботі комісії з перевірки структурних підрозділів управління з питань, що належать до його компетенції.