Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний художник-постановник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника-постановника I категорії - не менше 3 років, володіння самобутнім талантом і необхідними творчими здібностями та майстерністю, створення видатного зображального вирішення фільму, що є внеском у кіномистецтво.

Знає та застосовує у діяльності: способи, засоби і техніку втілення мистецького завдання художником-постановником, практику кінодраматургійних рішень у сфері живопису, малюнку, мистецтва композиції; історію образотворчого мистецтва, костюму, культури і побуту, архітектури і стилів; сучасний костюм; історію національної і світової кінематографії; теорію і практику кінодраматургії, кінорежисури, кінооператорського мистецтва; технологію матеріалів; техніку і технологію виробництва кінодекораційних споруд, макетів, виготовлення одягу, взуття, головних уборів; найновітніші досягнення в галузі декораційного оформлення фільмів, створення костюмів у національній і світовій кінематографії; основи технології, економіки і організації фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розроблює і здійснює під керівництвом кінорежисера-постановника загальний творчий задум зображально-декораційного вирішення і оформлення художнього ігрового фільму. Забезпечує зображальне вирішення фільму, його тональний і колористичний лад, образне розкриття епохи і побуту, єдність стильового вирішення всього фільму у відповідності до авторського сценарію і режисерського трактування. Бере участь у розробці режисерського сценарію спільно з автором кіносценарію, кінорежисером-постановником і головним кінооператором, визначаючи принцип загального зображального вирішення фільму, його стильові особливості, обсяг і характер постановницьких засобів. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму. Створює ескізи зображальної експлікації фільму, ескізи декораційних і натурних об'єктів та сцен, визначаючи прообраз екранного зображення подій, характер місця дії в єдності з самою подією. Визначає просторову композицію і масштаб знімальних об'єктів і сцен, їх настрій, тональність, колорит, характер композиції світла, їх мізансценічні можливості, можливості одержання художньо-виразного зображення монтажних планів сцен, подій. Вивчає матеріали (архітектурний, побутовий, іконографічний, фольклорний тощо), пов'язані з постановкою фільму. Здійснює творче керівництво розробкою креслень декорацій та інших об'єктів зйомки, пошуком технології їх спорудження, їх побудовою і оздобленням, умеблюванням, реквізитом та іншими елементами, що організують ігровий простір. Знаходить способи раціонального використання постановницьких засобів. Забезпечує відповідність економічних витрат на зображально-декораційне вирішення фільму затвердженим кошторисам. Спільно з кінорежисером-постановником і головним кінооператором бере участь у прийманні декорацій. Бере участь у розробці календарного плану та генерального кошторису, у розробці знімальних і організаційно-виробничих карт. Визначає спільно з кінорежисером-постановником, головним кінооператором і директором знімальної групи місця натурних зйомок. Забезпечує координацію пошуку єдності стильового вирішення фільму зображальними засобами художника-постановника, художника-постановника з костюмів, художника з комбінованих зйомок. Керує колективом художників, які здійснюють задум зображально-декораційного вирішення фільму.

Спеціалізація
Художник-постановник анімаційних фільмів: розроблює і здійснює під керівництвом кінорежисера загальний творчий задум в частині образотворчого та декораційного вирішення і оформлення фільму, забезпечує художню якість кінофільму і його образотворче трактування, тональне і колористичне вирішення, зовнішній вигляд всіх персонажів, правильне відображення епохи і побуту, правдивий показ дійсності, єдність стильового вирішення всього фільму; бере участь разом з кінодраматургом (автором сценарію), кінорежисером і кінооператором у роботі над режисерським сценарієм, визначаючи принципи загального образотворчого вирішення фільму, його постановницькі особливості; бере участь у роботі над календарно-постановницьким планом і генеральним кошторисом; забезпечує дотримання планових строків постановки фільму, економне використання коштів, асигнованих на образотворчо-декораційне оформлення фільму; працює в підготовчому періоді над образотворчою експлікацією до фільму; розкриває характер епохи, події згідно з ідейно-образною своєрідністю драматургії, її жанрові і стильові особливості; бере участь у перегляді і обговоренні відзнятого матеріалу. Художник-постановник з костюмів: розроблює і здійснює загальний творчий задум образно-виразного показу характеристик діючих осіб фільму, їх костюмів і особистого реквізиту; розкриває стильове, тональне, колористичне вирішення, що правдиво характеризує зображувану епоху засобами майстерності художника з костюмів у відповідності з авторським сценарієм, режисерським трактуванням і зображально-декораційним вирішенням фільму; створює зображальну експлікацію костюмів діючих осіб, ескізи персонажів групових, масових сцен та їх костюмів до конкретних об'єктів зйомки, сцен, епізодів; вирішує зображально-образні завдання всього ансамблю дійових осіб і їх костюмів у співпраці з художником-постановником фільму на основі вивчення зображального і документального матеріалу; забезпечує спільно з кінорежисером-постановником, головним кінооператором фільму художню якість фільму, його зображальне вирішення, бере участь у визначенні його стильової єдності і постановницьких особливостей; визначає обсяг і характер зображально-постановницьких засобів по костюмах; керує розробкою креслень і ескізів деталей костюмів та особистого реквізиту, виготовленням монтувальних таблиць і описом робіт; забезпечує дотримання планових строків готовності ескізів і всіх підготовчих робіт з реалізації задумів костюмів, дотримання кошторисних асигнувань на костюми; є художнім керівником всіх робіт з виготовлення, придбання і підбору костюмів.