Інструкція для посади "Провідний художник-постановник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний художник-постановник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника-постановника I категорії - не менше 3 років, володіння самобутнім талантом і необхідними творчими здібностями та майстерністю, створення видатного зображального вирішення фільму, що є внеском у кіномистецтво. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи, засоби і техніку втілення мистецького завдання художником-постановником, практику кінодраматургійних рішень у сфері живопису, малюнку, мистецтва композиції;
      - історію образотворчого мистецтва, костюму, культури і побуту, архітектури і стилів;
      - сучасний костюм;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - теорію і практику кінодраматургії, кінорежисури, кінооператорського мистецтва;
      - технологію матеріалів;
      - техніку і технологію виробництва кінодекораційних споруд, макетів, виготовлення одягу, взуття, головних уборів;
      - найновітніші досягнення в галузі декораційного оформлення фільмів, створення костюмів у національній і світовій кінематографії;
      - основи технології, економіки і організації фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний художник-постановник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний художник-постановник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний художник-постановник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний художник-постановник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює і здійснює під керівництвом кінорежисера-постановника загальний творчий задум зображально-декораційного вирішення і оформлення художнього ігрового фільму.

2.2. Забезпечує зображальне вирішення фільму, його тональний і колористичний лад, образне розкриття епохи і побуту, єдність стильового вирішення всього фільму у відповідності до авторського сценарію і режисерського трактування.

2.3. Бере участь у розробці режисерського сценарію спільно з автором кіносценарію, кінорежисером-постановником і головним кінооператором, визначаючи принцип загального зображального вирішення фільму, його стильові особливості, обсяг і характер постановницьких засобів.

2.4. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму.

2.5. Створює ескізи зображальної експлікації фільму, ескізи декораційних і натурних об'єктів та сцен, визначаючи прообраз екранного зображення подій, характер місця дії в єдності з самою подією.

2.6. Визначає просторову композицію і масштаб знімальних об'єктів і сцен, їх настрій, тональність, колорит, характер композиції світла, їх мізансценічні можливості, можливості одержання художньо-виразного зображення монтажних планів сцен, подій.

2.7. Вивчає матеріали (архітектурний, побутовий, іконографічний, фольклорний тощо), пов'язані з постановкою фільму.

2.8. Здійснює творче керівництво розробкою креслень декорацій та інших об'єктів зйомки, пошуком технології їх спорудження, їх побудовою і оздобленням, умеблюванням, реквізитом та іншими елементами, що організують ігровий простір.

2.9. Знаходить способи раціонального використання постановницьких засобів.

2.10. Забезпечує відповідність економічних витрат на зображально-декораційне вирішення фільму затвердженим кошторисам.

2.11. Спільно з кінорежисером-постановником і головним кінооператором бере участь у прийманні декорацій.

2.12. Бере участь у розробці календарного плану та генерального кошторису, у розробці знімальних і організаційно-виробничих карт.

2.13. Визначає спільно з кінорежисером-постановником, головним кінооператором і директором знімальної групи місця натурних зйомок.

2.14. Забезпечує координацію пошуку єдності стильового вирішення фільму зображальними засобами художника-постановника, художника-постановника з костюмів, художника з комбінованих зйомок.

2.15. Керує колективом художників, які здійснюють задум зображально-декораційного вирішення фільму.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний художник-постановник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний художник-постановник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний художник-постановник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний художник-постановник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний художник-постановник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний художник-постановник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний художник-постановник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний художник-постановник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний художник-постановник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний художник-постановник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний художник-постановник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний художник-постановник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний художник-постановник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний художник-постановник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний художник-постановник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний художник-постановник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Художник-постановник анімаційних фільмів: розроблює і здійснює під керівництвом кінорежисера загальний творчий задум в частині образотворчого та декораційного вирішення і оформлення фільму, забезпечує художню якість кінофільму і його образотворче трактування, тональне і колористичне вирішення, зовнішній вигляд всіх персонажів, правильне відображення епохи і побуту, правдивий показ дійсності, єдність стильового вирішення всього фільму; бере участь разом з кінодраматургом (автором сценарію), кінорежисером і кінооператором у роботі над режисерським сценарієм, визначаючи принципи загального образотворчого вирішення фільму, його постановницькі особливості; бере участь у роботі над календарно-постановницьким планом і генеральним кошторисом; забезпечує дотримання планових строків постановки фільму, економне використання коштів, асигнованих на образотворчо-декораційне оформлення фільму; працює в підготовчому періоді над образотворчою експлікацією до фільму; розкриває характер епохи, події згідно з ідейно-образною своєрідністю драматургії, її жанрові і стильові особливості; бере участь у перегляді і обговоренні відзнятого матеріалу.

5.2. Художник-постановник з костюмів: розроблює і здійснює загальний творчий задум образно-виразного показу характеристик діючих осіб фільму, їх костюмів і особистого реквізиту; розкриває стильове, тональне, колористичне вирішення, що правдиво характеризує зображувану епоху засобами майстерності художника з костюмів у відповідності з авторським сценарієм, режисерським трактуванням і зображально-декораційним вирішенням фільму; створює зображальну експлікацію костюмів діючих осіб, ескізи персонажів групових, масових сцен та їх костюмів до конкретних об'єктів зйомки, сцен, епізодів; вирішує зображально-образні завдання всього ансамблю дійових осіб і їх костюмів у співпраці з художником-постановником фільму на основі вивчення зображального і документального матеріалу; забезпечує спільно з кінорежисером-постановником, головним кінооператором фільму художню якість фільму, його зображальне вирішення, бере участь у визначенні його стильової єдності і постановницьких особливостей; визначає обсяг і характер зображально-постановницьких засобів по костюмах; керує розробкою креслень і ескізів деталей костюмів та особистого реквізиту, виготовленням монтувальних таблиць і описом робіт; забезпечує дотримання планових строків готовності ескізів і всіх підготовчих робіт з реалізації задумів костюмів, дотримання кошторисних асигнувань на костюми; є художнім керівником всіх робіт з виготовлення, придбання і підбору костюмів.