* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Директор центру підвищення кваліфікації працівників", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне трудове законодавство України; нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності центру підвищення кваліфікації відповідно до покладених на нього завдань; сучасні методи господарювання та управління, порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні й світові досягнення науки й сучасних технологій щодо напрямів діяльності; економіку, організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності; правила експлуатації комп'ютерної обчислювальної та організаційної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою центру підвищення кваліфікації з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та працівників центру, контролює своєчасне та якісне їх виконання. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності центру підвищення кваліфікації та забезпечує рівномірне завантаження працівників. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів. Розробляє щомісячні та річні плани роботи центру підвищення кваліфікації. Представляє центр підвищення кваліфікації в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому повноважень. Очолює науково-дослідну роботу в центрі. Забезпечує належні умови праці та навчання. Сприяє використанню новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій, бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики. Керує адміністративно-господарською діяльністю в центрі, роботою щодо укладання та виконання господарських договорів. Встановлює форми, системи й розміри оплати праці працівників центру згідно із чинним законодавством. Забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку. Накладає відповідні стягнення за порушення трудової дисципліни або заохочує працівників, які відзначилися. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат для роботи колективу центру.