* *
Інструкція для посади "Директор центру підвищення кваліфікації працівників", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор центру підвищення кваліфікації працівників" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне трудове законодавство України;
      - нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності центру підвищення кваліфікації відповідно до покладених на нього завдань;
      - сучасні методи господарювання та управління, порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні й світові досягнення науки й сучасних технологій щодо напрямів діяльності;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності;
      - правила експлуатації комп'ютерної обчислювальної та організаційної техніки.

1.4. Директор центру підвищення кваліфікації працівників призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор центру підвищення кваліфікації працівників підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор центру підвищення кваліфікації працівників керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор центру підвищення кваліфікації працівників під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою центру підвищення кваліфікації з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності.

2.2. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та працівників центру, контролює своєчасне та якісне їх виконання.

2.3. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності центру підвищення кваліфікації та забезпечує рівномірне завантаження працівників.

2.4. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів.

2.5. Розробляє щомісячні та річні плани роботи центру підвищення кваліфікації.

2.6. Представляє центр підвищення кваліфікації в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому повноважень.

2.7. Очолює науково-дослідну роботу в центрі.

2.8. Забезпечує належні умови праці та навчання.

2.9. Сприяє використанню новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій, бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики.

2.10. Керує адміністративно-господарською діяльністю в центрі, роботою щодо укладання та виконання господарських договорів.

2.11. Встановлює форми, системи й розміри оплати праці працівників центру згідно із чинним законодавством.

2.12. Забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.13. Накладає відповідні стягнення за порушення трудової дисципліни або заохочує працівників, які відзначилися.

2.14. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат для роботи колективу центру.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор центру підвищення кваліфікації працівників має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор центру підвищення кваліфікації працівників несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор центру підвищення кваліфікації працівників несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор центру підвищення кваліфікації працівників несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор центру підвищення кваліфікації працівників несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор центру підвищення кваліфікації працівників несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор центру підвищення кваліфікації працівників несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор центру підвищення кваліфікації працівників несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.