* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Директор технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі авіації - не менше 5 років. Підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам в урядовому органі державного управління в галузі авіації.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; закони, постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації і підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничогосподарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології в галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності підприємства; економіку, організацію виробництва, праці і управління; основи фінансово-економічної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; у межах своєї компетенції авіаційну техніку, яка експлуатується в авіапідприємстві, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, задачі та функції кожного підрозділу інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємства, що залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден у межах напрямів діяльності підприємства. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, планів капітального будівництва, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: технічним керівникам, заступникам, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден. Забезпечує підтримку та постійне удосконалення впровадженої на авіапідприємстві системи управління якістю технічного обслуговування, сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Контролює роботу навчального пункту та навчально-методичної ради авіапідприємства, оснащення технічних класів навчального технікою, експонатами та документацією; організовує підготовку і стажування авіаційного персоналу, перевірку знань і навиків складу авіапідприємства та проведення виробничої практики учнів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників. Забезпечує та контролює проведення інспекторського огляду повітряних суден керівним інженерним та льотним складом. Особисто бере участь у проведенні оглядів. Організовує та здійснює розстановку і профадаптацію працівників, які приймаються на роботу в авіапідприємство. Розроблює та здійснює заходи щодо підготовки інженерно-технічного складу та виробництва з освоєння нової авіаційної техніки, що надходить до авіапідприємства. Організовує інженерно-авіаційне забезпечення щодо експлуатаційних випробувань авіаційної техніки та її підконтрольної експлуатації, які здійснюються в авіапідприємстві. Вживає заходів щодо розвитку виробничо-технічної бази, оснащення підприємства технологічним обладнанням, засобами діагностування та наземного обслуговування, пристроями та інструментом. Організовує метрологічне забезпечення технічного обслуговування; рекламаційно-претензійну роботу та виконання доробок авіаційної техніки, облік та аналіз причин відмов або несправностей техніки і засобів їх діагностування та наземного обслуговування, авіаційних подій і передумов, використання інформації з польотів для аналізу надійності повітряних суден та двигунів і профілактики авіаційних подій з розробкою і здійсненням заходів щодо їх запобігання, подавання пропозицій щодо удосконалення авіаційної техніки. Контролює проведення випробувань та метрологічних перевірок технологічного обладнання, засобів діагностування, підйомно-транспортних засобів та приладів, що працюють під тиском, інших засобів, які підлягають перевіркам чи випробуванням; використання виробничих приміщень, споруд та їх обладнання, вантажно-підйомних засобів та виробничого транспорту.