* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю управління у межах наданих йому начальником повноважень. У разі відсутності начальника виконує його обов`язки. Розподіляє у межах наданих повноважень обов`язки між особовим складом, контролює своєчасність та якість прийнятих ним рішень, сприяє у виявленні ініціативи щодо їх реалізації. Визначає у межах своєї компетенції загальні напрями діяльності управління щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення і вживає заходів щодо їх вдосконалення. Забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань. Несе персональну відповідальність у межах наданих повноважень за результати роботи особового складу управління, дотримання виконавської та службової дисципліни, режиму секретності та законності. Готує проекти рішень управління за напрямом матеріально-технічного та інших видів забезпечення у межах наданих управлінню повноважень. Забезпечує організаційно-методичне керівництво роботою відповідних структурних підрозділів управління за напрямом матеріально-технічного та інших видів забезпечення з питань, що входять до компетенції управління. Здійснює заходи, спрямовані на впровадження передового досвіду щодо організаційно-технічного та інших видів забезпечення. Організовує та контролює ефективну взаємодію управління з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами з питань, що стосуються службової діяльності управління. Організовує планування та контроль виконання заходів управління щодо організаційно-технічної та інших видів забезпечення у межах наданих повноважень. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом управління відповідних звернень, готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, інших організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції управління. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу управління. Подає у межах своєї компетенції пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності. Організовує та контролює виконання заходів щодо дотримання режиму секретності особовим складом управління. Забезпечує дотримання особовим складом управління вимог чинного законодавства, правил та норм охорони праці, раціонального використання матеріальних засобів та майна, техніки безпеки та протипожежного захисту. Здійснює контроль за своєчасною підготовкою установленої статистичної звітності, веденням діловодства згідно із чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.