Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника територіального вузла", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут; посадові обов’язки особового складу територіального вузла; стаціонарні мережі урядового зв’язку; вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням; принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами; можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу; вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці; особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту; заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку; правила техніки безпеки і протипожежної безпеки; засоби обчислювальної техніки; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення; основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю територіального вузла у межах делегованих йому начальником територіального вузла повноважень. У разі відсутності начальника територіального вузла виконує його обов’язки. Забезпечує виконання покладених на територіальний вузол завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації у межах своєї компетенції. Перевіряє стан підготовки підрозділів, технічного обладнання, спеціального оснащення та споруд, закріплених за територіальним вузлом. Відповідає за створення навчально-методичної бази, її вдосконалення та утримання у справному стані. Організовує та координує винахідницьку та раціоналізаторську роботу в структурних підрозділах територіального вузла щодо розвитку систем захисту інформації, розробки вимог до захисту інформації, вдосконалення систем урядового зв’язку та захисту інформації. Контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів керівництва у територіальному вузлі. Організовує, контролює та координує розгляд особовим складом територіального вузла звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності територіального вузла. Планує та координує взаємодію територіального вузла з державними органами при розв’язанні питань, що стосуються діяльності територіального вузла. Своєчасно готує та подає керівництву відповідні звіти. Вживає заходів щодо організації пожежної безпеки та охорони довкілля у місцях розташування та дій територіального вузла. Організовує ведення діловодства відповідно до вимог чинного законодавства. Забезпечує дотримання особовим складом вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності. Організовує та здійснює роботу з підвищення кваліфікації особового складу територіального вузла.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що стосуються його компетенції; отримувати в установленому порядку від органів Держспецзв'язку, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності територіального вузла; брати участь в організації та проведенні нарад, зборів з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд начальника територіального вузла пропозиції щодо вдосконалення роботи територіального вузла; надавати начальникам підрозділів територіального вузла рекомендації з професійної підготовки особового складу; давати підлеглим доручення та завдання з питань, що належать до його функціональних обов’язків.