Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника структурного підрозділу медичного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією «Організація управління охороною здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я; організацію фінансово-економічної діяльності медичного закладу охорони здоров`я; загальну та соціальну психологію; медичну етику та деонтологію; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; потреби в медичній техніці; основні положення про проведення військової мобілізації; вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою підрозділу у межах наданих йому повноважень. У разі відсутності начальника підрозділу виконує його обов`язки. Розподіляє обов`язки між особовим складом підрозділу у межах наданих повноважень. Забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги особовому складу Держспецзв’язку. Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську, мобілізаційну та фінансову діяльність підрозділу, його взаємодію з іншими лікувально-профілактичними закладами. Розроблює річні та поточні плани лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської роботи підрозділу. Організовує лікування особового складу Держспецзв’язку. Керує та контролює у межах наданих йому повноважень стан виконання лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів. Організовує оперативний збір інформації щодо захворюваності, госпіталізації та травматизму особового складу Держспецзв’язку. Забезпечує своєчасне та повне інформування начальника підрозділу з питань лікувально-профілактичного та протиепідемічного забезпечення. Аналізує та вивчає причини захворюваності та травматизму, розроблює заходи щодо їх зниження та запобігання їм; стан та ефективність диспансеризації особового складу Держспецзв’язку. Організовує впровадження сучасних методів діагностики та лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування. Регулює у межах наданих йому повноважень використання ліжкового фонду, аналізує стан та ефективність лікувально-діагностичної роботи в підрозділі. Удосконалює організацію лікарської допомоги, впроваджує сучасні методи профілактики, діагностики та лікування. Організовує контроль правильності зберігання, виписування та використання медикаментів, медичної апаратури і медичного майна в підрозділі. Проводить у межах наданих йому повноважень роботу з добору, розстановки і використання особового складу Держспецзв’язку у підрозділі, забезпечує своєчасне підвищення його кваліфікації; створення належних умов праці. Організовує та проводить санітарно-просвітню роботу у відділеннях, виховну роботу з питань медичної етики із особовим складом підрозділу. Забезпечує дотримання особовим складом підрозділу правил внутрішнього розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи підрозділу, вживає заходів щодо їх оптимізації. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичним персоналом підрозділу з актуальних питань охорони здоров`я. Контролює ведення медичної документації у підрозділі, складання звітів щодо лікувально-профілактичної діяльності підрозділу, пояснювальних записок до них.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи підрозділу та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; брати участь у роботі координаційних, консультаційних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.