* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Директор з виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності; організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; ринкові методи господарювання та управління; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі й підприємства; кон'юнктуру ринку; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та техніки у відповідній галузі виробництва; екологічне законодавство; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою з оперативного регулювання процесу виробництва, спрямованого на забезпечення ритмічного випуску продукції згідно з планом та договорами постачання при дотриманні стандартів і технічних умов на її якість. Координує роботу функціональних та виробничих підрозділів з оперативних питань, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства, вживає заходів щодо забезпечення ритмічності календарних планів виробництва, запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу. Забезпечує розроблення бізнес-планів і календарних графіків випуску продукції на підприємстві та в його підрозділах. Організовує контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, устаткуванням, інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо, а також за здійсненням підготовки виробництва нових видів продукції. Забезпечує ведення виробничо-оперативної документації на підприємстві, організацію збирання, оброблення і накопичення оперативної інформації з питань виробничої діяльності підприємства, розроблення та впровадження заходів щодо зниження непродуктивних витрат, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Бере участь у роботі з: розроблення довгострокових програм розвитку виробництва, розгляду та погодження проектів виробничих одиниць, що будуються та реконструюються, аналізу техніко-економічних показників роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, проведення заходів щодо удосконалення структури управління, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах; розроблення заходів щодо економії матеріальних ресурсів. Розглядає і погоджує подані виробничими підрозділами розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах. Контролює виконання заходів щодо поліпшення організації виробництва, дотримання технологічної дисципліни та правил з охорони праці. Організовує розроблення положень про підрозділи та посадових інструкцій працівників. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.