* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Голова правління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Господарський кодекс України; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; перспективи, тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очолює і керує роботою правління та всіма видами діяльності підприємства, які визначені статутом і не заборонені чинним законодавством, з усіх питань, крім тих, що підлягають компетенції загальних зборів та наглядової ради. Через правління та керівників структурних підрозділів здійснює оперативне керівництво підприємством, організовує ефективну та стабільну його роботу, направляє діяльність на досягнення необхідних темпів розвитку та отримання прибутку. Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність підприємства, забезпечує динамічний економічний і соціальний розвиток, виконує рішення загальних зборів та наглядової ради. Забезпечує перспективні та поточні напрями діяльності підприємства щодо розвитку виробництва, його розширення, реконструкції та технічного переоснащення. Створює та ефективно реалізує інвестиційні проекти, організовує впровадження у виробництво нової техніки та прогресивних технологій, покращує систему менеджменту та мотиваційні механізми. Організовує виконання договірних зобов'язань, якість виконуваних робіт та продукції, що виготовляється, додержання виробничої, технологічної та трудової дисципліни, виконання екологічних програм. Забезпечує розроблення, укладення та виконання всіх умов колективного договору, створює організаційні та економічні умови високопродуктивної і безпечної праці на підприємстві. Забезпечує подання офіційної статистичної звітності та щоквартальне і щорічне подання звіту про результати діяльності підприємства в установленому порядку. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами та забезпечує захист відомостей, які є службовою чи комерційною таємницею підприємства. Організовує проведення засідань правління та діє без доручення від його імені.