* *
Інструкція для посади "Голова правління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова правління" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Господарський кодекс України;
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - перспективи, тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку підприємства;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
      - ринкові методи господарювання та управління;
      - кон'юнктуру ринку;
      - порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова правління підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова правління керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова правління під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює і керує роботою правління та всіма видами діяльності підприємства, які визначені статутом і не заборонені чинним законодавством, з усіх питань, крім тих, що підлягають компетенції загальних зборів та наглядової ради.

2.2. Через правління та керівників структурних підрозділів здійснює оперативне керівництво підприємством, організовує ефективну та стабільну його роботу, направляє діяльність на досягнення необхідних темпів розвитку та отримання прибутку.

2.3. Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність підприємства, забезпечує динамічний економічний і соціальний розвиток, виконує рішення загальних зборів та наглядової ради.

2.4. Забезпечує перспективні та поточні напрями діяльності підприємства щодо розвитку виробництва, його розширення, реконструкції та технічного переоснащення.

2.5. Створює та ефективно реалізує інвестиційні проекти, організовує впровадження у виробництво нової техніки та прогресивних технологій, покращує систему менеджменту та мотиваційні механізми.

2.6. Організовує виконання договірних зобов'язань, якість виконуваних робіт та продукції, що виготовляється, додержання виробничої, технологічної та трудової дисципліни, виконання екологічних програм.

2.7. Забезпечує розроблення, укладення та виконання всіх умов колективного договору, створює організаційні та економічні умови високопродуктивної і безпечної праці на підприємстві.

2.8. Забезпечує подання офіційної статистичної звітності та щоквартальне і щорічне подання звіту про результати діяльності підприємства в установленому порядку.

2.9. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами та забезпечує захист відомостей, які є службовою чи комерційною таємницею підприємства.

2.10. Організовує проведення засідань правління та діє без доручення від його імені.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова правління має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова правління має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова правління має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова правління має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова правління має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова правління має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова правління має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова правління має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова правління має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова правління несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова правління несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова правління несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова правління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова правління несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова правління несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова правління несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.