* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Голова кооперативу промислового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Господарський кодекс України; закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств колективної власності, статут виробничого кооперативу; організацію і технологію виробництва; аналіз виробничо-фінансової й господарської діяльності виробничого кооперативу та виконання договірних зобов'язань; чинні державні стандарти та технічні умови; методи і засоби технічного контролю якості продукції та сировини; основи планування, статистики, менеджменту, комерційної діяльності, оподаткування, роботи з цінними паперами; досвід передових підприємств та основи ринкової економіки; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очолює правління кооперативу промислового. Здійснює керівництво справами кооперативу промислового відповідно до функцій, визначених статутом кооперативу та вимогами Господарського кодексу України. Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність кооперативу промислового та несе відповідальність за неї перед членами кооперативу. Діє від імені кооперативного підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію кооперативного підприємства і вирішує питання його діяльності в межах та порядку, визначених установчими документами. Готує та проводить загальні збори виробничого кооперативу, забезпечує виконання прийнятих рішень. Розробляє і вносить на затвердження загальних зборів пропозиції щодо напрямів розвитку виробничого кооперативу, прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість виконуваних робіт та продукції, що виготовляється виробничим кооперативом, додержання виробничої, технологічної та трудової дисципліни. Забезпечує збереження основних засобів виробництва, устаткування та всього майна кооперативу. Вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними партнерами. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку, формування доходу виробничого кооперативу за рахунок надходжень від господарської діяльності, сплату податків та інших обов'язкових платежів, проведення відрахувань у фонди виробничого кооперативу, кооперативні виплати. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності виробничого кооперативу, з охорони навколишнього природного середовища, організації та охорони праці. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.