Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Керуючий санацією", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Господарський кодекс України; Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує здійснення санації боржника до рішення господарського суду. Приймає в господарське відання майно боржника та організовує проведення його інвентаризації. Відкриває спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами. Розробляє та подає на затвердження комітету кредиторів план санації боржника. Організовує ведення бухгалтерського і статистичного обліку та фінансової звітності. Здійснює заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником. Від імені боржника заявляє позови про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність. Розглядає вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації і заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів. Звітує перед комітетом кредиторів щодо послідовної реалізації плану санації. Повідомляє у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків. Здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розпоряджається майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених законом; укладає від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші угоди; подає заяви про визнання угод, укладених боржником, недійсними. У разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.