Інструкція для посади "Керуючий санацією", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий санацією" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Господарський кодекс України;
      - Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Керуючий санацією призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий санацією підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий санацією керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий санацією під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує здійснення санації боржника до рішення господарського суду.

2.2. Приймає в господарське відання майно боржника та організовує проведення його інвентаризації.

2.3. Відкриває спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами.

2.4. Розробляє та подає на затвердження комітету кредиторів план санації боржника.

2.5. Організовує ведення бухгалтерського і статистичного обліку та фінансової звітності.

2.6. Здійснює заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником.

2.7. Від імені боржника заявляє позови про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність.

2.8. Розглядає вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації і заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів.

2.9. Звітує перед комітетом кредиторів щодо послідовної реалізації плану санації.

2.10. Повідомляє у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків.

2.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2.12. Розпоряджається майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених законом; укладає від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші угоди; подає заяви про визнання угод, укладених боржником, недійсними.

2.13. У разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий санацією має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий санацією має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий санацією має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий санацією має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий санацією має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий санацією має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий санацією має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий санацією має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий санацією має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий санацією несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий санацією несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий санацією несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий санацією несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий санацією несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий санацією несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий санацією несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.