Інструкція для посади "Керуючий фермою", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий фермою" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - анатомію, фізіологію і годівлю тварин;
      - технологію сільськогосподарського виробництва, досягнення науки і передовий досвід галузі;
      - економічні методи управління в умовах господарської самостійності;
      - чинні положення з оплати праці та її нормування;
      - ціни і стандарти на сільськогосподарську продукцію;
      - правила експлуатації і можливості застосування сучасної обчислювальної техніки;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Керуючий фермою призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий фермою підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий фермою керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий фермою під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю ферми.

2.2. Бере участь у розробленні завдань з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції і забезпечує їх виконання.

2.3. Забезпечує проведення заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва, раціонального використання і охорони земельного фонду.

2.4. Організовує упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузі тваринництва, передових способів вирощування продуктивних порід худоби, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

2.5. Забезпечує механізацію виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці, розвиток раціоналізації і винахідництва.

2.6. Організовує упровадження заходів з поліпшення організації праці, підвищення її ефективності, скорочення затрат ручної праці.

2.7. Домагається економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції.

2.8. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, ефективне застосування чинного положення з оплати праці.

2.9. Організовує облік і складання встановленої звітності з виробничої діяльності ферми.

2.10. Бере участь у організації підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

2.11. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.12. Добирає і розставляє кадри, проводить з ними виховну роботу.

2.13. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий фермою має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий фермою має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий фермою має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий фермою має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий фермою має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий фермою має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий фермою має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий фермою має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий фермою має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий фермою несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий фермою несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий фермою несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий фермою несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий фермою несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий фермою несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий фермою несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.