Категорія - Керівники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Начальник виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови та рішення уряду, які визначають основні напрями розвитку галузі, народного господарства України; постанови, розпорядження, накази та інші керівні, нормативні і методичні матеріали органів вищого рівня стосовно виробничо-господарської діяльності підприємства та виробництва; технологію виробництва продукції; номенклатуру сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що витрачаються, та готової продукції, що випускається; нормативи витрат сировини, матеріалів, енергоресурсів; технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції; порядок подання та розгляду рекламацій з кількості та якості сировини і матеріалів, які надходять, та готової продукції, яка відвантажується; устаткування виробництва, його технічні характеристики та інш. конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та організацію ремонту; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення нормативно-технічної документації; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, наукової організації праці; порядок атестації якості промислової продукції; можливості застосування засобів обчислювальної техніки та методи проектування технологічних процесів з їх використанням; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в організації виробництва аналогічної продукції; перспективи технічного розвитку виробництва, програми та заходи з питань реалізації напівфабрикатів та продукції, в тому числі її нових видів, кон'юктуру і перспективи ринку хімічних видів сировини та продукції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок розроблення планів виробничо-господарської діяльності підприємства та виробництва; основи господарського розрахунку; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимоги з охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю основних та допоміжних цехів і служб, які входять до складу виробництва. Розглядає та подає на затвердження плани виробництва в номенклатурному розрізі для цехів відповідно до затверджених обсягів виробництва продукції. Керує розробленням та впровадженням організаційно-технічних заходів, що спрямовані на поліпшення технічної підготовки виробництва, якості продукції, підвищення темпів зростання продуктивності праці та ефективності використання виробничих потужностей. Організовує проведення аналізу виконання завдань попереднього планового періоду, які сприятимуть виявленню резервів підвищення рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості продукції. Організовує своєчасні розрахунки потужностей виробництва, розроблення проектів планів випуску всіх видів продукції на період, що планується. Організовує контроль забезпечення цехів технічною документацією, а також реагентами, матеріалами, пальним, енергоресурсами, контроль відповідності сировини та матеріалів, які застосовуються, та продукції, яка випускається, чинним державним стандартам, технічним умовам та нормам. Бере участь в узгодженні норм витрат, контролює понадпланові витрати сировини та матеріалів цехами та дільницями виробництва. Забезпечує правильну технічну екплуатацію, своєчасний та якісний ремонт і модернізацію устаткування. Вивчає розвиток виробництва хімічних видів продукції, що надходить на світовий ринок, її номенклатуру, ціни та перспективи збуту. Організовує підготовку висновків та пропозицій з розроблення та впровадження нових технологічних процесів, змінення діючих технологічних схем, впровадження нових державних стандартів, технічних умов на сировину, допоміжні матеріали, готову продукцію. Провадить роботу з механізації та автоматизації виробничих процесів, атестації та раціоналізації робочих місць, розповсюдження передових прийомів та методів праці, поліпшення її умов. Забезпечує контроль з ефективного використання основних та оборотних фондів виробництва, витрачання заробітної плати. Спільно з керівництвом підлеглих підрозділів та заінтересованих відділів підприємства розробляє пропозиції з удосконалення систем матеріального та морального заохочення працюючих. Забезпечує організацію роботи з охорони праці, охорони природи, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Координує роботу цехів та служб виробництва.