Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Головний інженер автотранспортного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; виробничі потужності підприємства; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладення і виконання господарських договорів; технологію виконання технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, обладнання і устаткування; правила технічної експлуатації автотранспортних засобів; основні досягнення науки в галузі автомобілебудування; основи економіки, організацію ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає і координує інвестиційну та інноваційну політику, напрямки технічного розвитку підприємства, шляхи його реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння. Організовує роботу технічної служби з метою забезпечення технічної готовності рухомого складу підприємства. Забезпечує ефективність роботи технічної служби, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат під час виконання ремонтних робіт, високу їх якість. Керує розробкою та реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, контролює їх виконання. Організовує роботу з удосконалення організації і проведення технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. Забезпечує впровадження нової техніки і технологій в підпорядкованих службах. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування. Організовує впровадження нової техніки і новітніх технологій. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, раціоналізації робочих місць. Вживає заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих і безпечних умов праці. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи працівників технічної служби, забезпечує навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Керує діяльністю технічної служби підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах. Несе відповідальність за результати та ефективність діяльності технічної служби.