Інструкція для посади "Головний інженер автотранспортного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер автотранспортного підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства;
      - перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - виробничі потужності підприємства;
      - методи господарювання та управління підприємством;
      - порядок укладення і виконання господарських договорів;
      - технологію виконання технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу;
      - призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, обладнання і устаткування;
      - правила технічної експлуатації автотранспортних засобів;
      - основні досягнення науки в галузі автомобілебудування;
      - основи економіки, організацію ремонтного виробництва, праці та управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - основи екологічного законодавства;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний інженер автотранспортного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер автотранспортного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер автотранспортного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер автотранспортного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає і координує інвестиційну та інноваційну політику, напрямки технічного розвитку підприємства, шляхи його реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння.

2.2. Організовує роботу технічної служби з метою забезпечення технічної готовності рухомого складу підприємства.

2.3. Забезпечує ефективність роботи технічної служби, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат під час виконання ремонтних робіт, високу їх якість.

2.4. Керує розробкою та реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, контролює їх виконання.

2.5. Організовує роботу з удосконалення організації і проведення технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.

2.6. Забезпечує впровадження нової техніки і технологій в підпорядкованих службах.

2.7. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

2.8. Організовує впровадження нової техніки і новітніх технологій.

2.9. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, раціоналізації робочих місць.

2.10. Вживає заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих і безпечних умов праці.

2.11. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів.

2.12. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи працівників технічної служби, забезпечує навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

2.13. Керує діяльністю технічної служби підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

2.14. Несе відповідальність за результати та ефективність діяльності технічної служби.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер автотранспортного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер автотранспортного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер автотранспортного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер автотранспортного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер автотранспортного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер автотранспортного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер автотранспортного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер автотранспортного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер автотранспортного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер автотранспортного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер автотранспортного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер автотранспортного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер автотранспортного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер автотранспортного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер автотранспортного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер автотранспортного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.