* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Директор автотранспортного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; податкове та екологічне законодавство; у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; основні досягнення науки в галузі автомобілебудування і досвід завоювання позицій на ринках транспортних послуг; основи економіки, організації перевезень та ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності автотранспортного підприємства. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання договірних зобов'язань щодо надання транспортних послуг, удосконалення процесу перевезень, зростання обсягів транспортної роботи та прибутку підприємства. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділів з метою задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних транспортних послугах. Організовує фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність підприємства на основі положень нормативно-правових актів, застосовуючи науково обґрунтовані методичні підходи, маркетингові дослідження. Стимулює підвищення продуктивності праці працівників підприємства, ефективності перевізного процесу та ремонтного виробництва на основі запровадження сучасних технологій організації праці, виробництва й управління. Аналізує результати роботи підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професіональних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.