* *
Інструкція для посади "Директор автотранспортного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор автотранспортного підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства;
      - податкове та екологічне законодавство;
      - у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту;
      - перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів;
      - порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв;
      - основні досягнення науки в галузі автомобілебудування і досвід завоювання позицій на ринках транспортних послуг;
      - основи економіки, організації перевезень та ремонтного виробництва, праці та управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Директор автотранспортного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор автотранспортного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор автотранспортного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор автотранспортного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності автотранспортного підприємства.

2.2. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання.

2.3. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна.

2.4. Забезпечує виконання підприємством зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами.

2.5. Організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання договірних зобов'язань щодо надання транспортних послуг, удосконалення процесу перевезень, зростання обсягів транспортної роботи та прибутку підприємства.

2.6. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділів з метою задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних транспортних послугах.

2.7. Організовує фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність підприємства на основі положень нормативно-правових актів, застосовуючи науково обґрунтовані методичні підходи, маркетингові дослідження.

2.8. Стимулює підвищення продуктивності праці працівників підприємства, ефективності перевізного процесу та ремонтного виробництва на основі запровадження сучасних технологій організації праці, виробництва й управління.

2.9. Аналізує результати роботи підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.10. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства.

2.11. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.12. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати.

2.13. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професіональних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища.

2.14. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.15. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів.

2.16. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

2.17. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.

2.18. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор автотранспортного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор автотранспортного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор автотранспортного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор автотранспортного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор автотранспортного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор автотранспортного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор автотранспортного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор автотранспортного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор автотранспортного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.