* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо управління, планування, економічного аналізу, організації виробництва й праці, бухгалтерського й податкового обліку, які регулюють фінансово-господарську діяльність видавництва; ринкові методи господарювання та фінансового менеджменту підприємства; порядок розроблення планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку видавництва; вимоги до укладення і виконання договорів, контрактів, угод, правила розрахунків за ними; основи видавничої справи й поліграфічного виробництва; методи ціноутворення, економічного аналізу, визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат; правила користування обчислювальною технікою для здійснення техніко-економічних, бухгалтерських розрахунків, аналізу господарської діяльності видавництва; основи трудового законодавства; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за фінансово-економічне забезпечення видавництва. Очолює роботу підзвітних підрозділів. Координує діяльність фінансово-економічних служб щодо розроблення річних і перспективних планів роботи видавництва. Обґрунтовує тематичні й виробничі плани, програми виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку видавництва, сприяє їх виконанню. Перевіряє економічні розрахунки, доводить планові показники до структурних підрозділів. Контролює витрати на виробництво, використання прибутків, грошові кошти, фінансові кредити, довгострокові інвестиції, своєчасність платежів до бюджетів й державних цільових фондів, розподіл фонду оплати праці, встановлення посадових окладів. Керує розробленням науково-технічних заходів з раціонального використання резервів виробництва та запобігання непродуктивним витратам. Сприяє підвищенню продуктивності праці, ефективності й рентабельності редакційно-видавничого процесу, поліпшенню якості друкованої продукції, зниженню собівартості видань. Координує роботу зі створення і вдосконалення нормативної бази для планування виробничих показників, витрачання товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів, використання виробничих потужностей. Забезпечує встановлення планових показників і цін на основі прогресивних нормативів матеріальних і трудових витрат. Організовує розроблення форм первинної документації з планування, обліку, звітності, методичних рекомендацій для проведення розрахунків економічної ефективності від упровадження технологічних процесів, освоєння капітальних вкладень, випуску нових видів друкованої продукції. Забезпечує застосування обчислювальної техніки для проведення розрахунків, техніко-економічних обґрунтувань. Керує комплексним аналізом фінансово-господарської діяльності видавництва та його підрозділів. Налагоджує зв'язки з науково-дослідними установами, навчальними закладами для впровадження в практику досягнень економічної науки. Сприяє використанню у виробничій діяльності видавництва передового вітчизняного й світового досвіду в галузі планування, управління, організації виробництва й праці. У межах своєї компетенції перевіряє договори, угоди, іншу документацію, виконання керівниками підзвітних підрозділів наказів і розпоряджень в частині фінансово-економічних питань. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.