* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Заступник директора видавництва з комерційних питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, які визначають напрями розвитку галузі книговидання; методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують постачання матеріально-технічних ресурсів і збут видавничої продукції; основи економіки, планування, управління, менеджменту, маркетингу, законодавства про працю; організацію виробничого процесу й праці, фінансової роботи, матеріального забезпечення, транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт; умови ліцензування видів господарської діяльності; порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрачання товарно-матеріальних цінностей; вимоги до укладення і виконання господарських договорів, комерційних контрактів; порядок оформлення документації на постачання матеріалів і збут готової продукції; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує фінансово-господарською діяльністю видавництва у сфері матеріально-технічного постачання, збуту видавничої продукції, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування. Забезпечує ефективне й цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження витрат, прискорення обороту обігових коштів. Планує стратегію проведення маркетингових досліджень. Узагальнює результати вивчення попиту й пропозиції. Аналізує можливості розширення зон наявності друкованої продукції на ринку збуту, обсяги випуску видань у видавництвах подібного профілю. Розробляє заходи захисту від конкурентів. Пропонує вдосконалення асортименту, обґрунтовує доцільність випуску нових видань або припинення роботи над виданнями. Координує випуск літератури для уникнення її дублювання на книжковому ринку. Розглядає заявки книгорозповсюджувальних організацій. Бере участь у виставках, ярмарках, семінарах, конференціях. Організовує виїзний продаж видавничої продукції власного виробництва. Очолює роботу з укладення і виконання господарських договорів, комерційних контрактів. Забезпечує своєчасність розрахунків з партнерами за надані поліграфічні послуги й відвантажену продукцію. Здійснює контроль за належним складуванням, зберіганням і збутом готової продукції, транспортним обслуговуванням, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт. Керує розробленням заходів щодо вдосконалення нормування витрат матеріалів, обігових коштів. Запобігає розкраданню товарно-матеріальних цінностей, сприяє виявленню нестач, контролює оформлення документів для подання до судових і слідчих органів. Здійснює методичне керівництво претензійно-правовими справами щодо виконання зобов'язань за договорами. Представляє інтереси видавництва в господарському суді, інших державних і громадських організаціях. Упроваджує у виробничу діяльність видавництва передовий вітчизняний та світовий досвід з реалізації друкованої продукції. У межах своєї компетенції перевіряє і візує господарські договори, накази, розпорядження. Координує роботу підзвітних підрозділів. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці на підпорядкованих ділянках роботи.