Інструкція для посади "Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з питань охорони праці, дегазації, запобігання та гасіння пожеж, пилоприборкання і боротьби з раптовими викидами вугілля, породи, газу;
      - інструкцію з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, які схильні до викидів вугілля та газу;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - перспективи розвитку шахти;
      - правила технічної експлуатації вугільних і сланцевих шахт;
      - обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації;
      - план ліквідації аварій;
      - технологію гірничого виробництва;
      - методи техніко-економічного та виробничого прогнозування;
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці на шахті, боротьби з раптовими викидами вугілля, породи та газу, гірничими ударами, з встановлення раціональних параметрів і схем дегазації; своєчасне та якісне буріння дренажних свердловин, монтаж вакуум-насосів та прокладання газопроводів; монтаж загальношахтових і групових зрошувальних водопроводів та обладнання пристроїв для очищення шахтової води; вивчення і впровадження на дільниці передового досвіду та прогресивних методів праці; розслідування аварій та нещасних випадків.

2.2. Забезпечує: ефективну роботу з дегазації вугільних пластів та бокових порід; профілактику пилоутворення; пилоприборкання та пиловловлювання у виробках загальношахтового значення: профілактику і гасіння ендогенних пожеж; безперебійну роботу, монтаж і ремонт обладнання, приладів і апаратури; вивчення плану ліквідації аварій на дільниці; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці.

2.3. Розробляє: графіки робіт, інструкції щодо пуску та зупинки вакуум-насосів, безпечного обслуговування дегазаційної установки; заходи підвищення ефективності дегазації; проекти плану розвідки замулених ділянок; розроблення дільниць, небезпечних з погляду прориву пульпи; перелік пластів, схильних до самозаймання; спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток.

2.4. Бере участь: у розгляді проектів відпрацювання пластів вугілля, схильних до самозаймання, комплексних заходів боротьби з пилом, розкривання та відпрацювання вугільних пластів, небезпечних з погляду раптових викидів; у розробленні планів ліквідації аварій і нещасних випадків; у випробуванні нових методів і приладів виявлення ранніх стадій самозаймання вугілля; у розробленні та втіленні заходів щодо поліпшення охорони праці; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці.

2.5. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.6. Проводить інструктаж працівників шахти щодо сучасних засобів і способів безпечного розроблення вугільних пластів, схильних до раптових викидів.

2.7. Контролює: якість буріння дренажних свердловин, їх герметичність; виконання будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проекту дегазації; концентрацію метану у магістральному газопроводі та свердловинах; герметизацію газопроводу та створюваний вакуум; своєчасне підключення дегазаційних свердловин до газопроводу дільниці; витрати фонду оплати праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань, безпеку працівників та створення нормальних умов праці.

2.8. Подає пропозиції про заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників робітничої та трудової дисципліни.

2.9. Веде встановлену документацію та забезпечує її своєчасне подання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.