Інструкція для посади "Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - вимоги до якості відвантажуваного вугілля;
      - обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації;
      - технологію гірничого виробництва;
      - методи техніко-економічного та виробничого прогнозування;
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення з оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне приймання вугілля, відповідно до встановленого технологічного режиму шахти і передавання його на сортування чи збагачувальну (брикетну) фабрику; виконання встановлених завдань з випуску і відвантажування вугілля відповідних марок, сортів і норм зольності, приймання та транспортування породи у відвали і проведення робіт з профілактики самозаймання породи; безпечність руху та безперервне постачання вантажних та обмінних пунктів шахтової поверхні засобами транспортування; навантаження матеріалів (крім лісових) і доставку їх до стовбурів, до спуску; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці.

2.2. Організовує: своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; впровадження засобів механізації допоміжних і ручних робіт; розроблення заходів щодо удосконалення організації робіт з поліпшення використання робочого часу.

2.3. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання змерзання вугілля під час навантаження його у залізничні вагони.

2.4. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні заходів щодо механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у випробуваннях нової техніки; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників; у роботі комісій з розслідування аварій та нещасних випадків на дільниці.

2.5. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці; стан охорони праці.

2.6. Організовує: вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва.

2.7. Проводить інструктаж на робочих місцях з безпечних методів ведення робіт.

2.8. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток.

2.9. Контролює: навантаження вугілля у залізничні вагони або інші транспортні засоби; витрати фонду оплати праці; правильність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.10. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.11. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці технологічного комплексу поверхні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.