Інструкція для посади "Старший економіст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший економіст" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на посаді економіста І категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Держспецзв’язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку, особливості економічної (господарської) діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - економіку підприємства, основи бухгалтерського обліку, бюджетного та податкового законодавства;
      - основи господарського та цивільного права;
      - порядок ведення претензійної роботи;
      - методичні матеріали з планування, обліку та аналізу економічної діяльності підприємства, його матеріально-технічного забезпечення;
      - організацію планової роботи;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів фінансово-господарської діяльності підприємства;
      - планово облікову документацію;
      - порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат;
      - порядок складання заявок на матеріали, укладення договорів з постачальниками;
      - рівні ринкових цін на матеріально-технічні ресурси, їх номенклатуру;
      - організацію обліку постачальницьких та складських операцій;
      - методи економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - методи і засоби проведення обчислювальних робіт;
      - правила оформлення матеріалів для укладання договорів;
      - організацію оперативного і статистичного обліку;
      - порядок і терміни складання звітності;
      - економіку, організацію надання послуг, праці та управління;
      - ринкові методи господарювання;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший економіст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший економіст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший економіст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший економіст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та координує роботу або самостійно виконує особливо-важливі роботи щодо підвищення ефективності економічної діяльності органу Держспецзв’язку, у тому числі пов’язані з економічним плануванням та матеріально-технічним забезпеченням.

2.2. Аналізує та узагальнює практику економічної діяльності.

2.3. Бере участь, у межах компетенції, у розробленні заходів щодо перспективного та поточного планування роботи органу Держспецзв’язку.

2.4. Надає методичну допомогу особовому складу Держспецзв’язку з питань організації економічної діяльності, у тому числі з питань матеріально-технічного забезпечення, фінансування, договірної роботи, оплати праці, обліку, звітності тощо.

2.5. Систематизує нормативно-правові акти, що стосуються питань економічної діяльності.

2.6. Визначає потреби органу Держспецзв’язку у матеріальних ресурсах, складає баланси матеріально-технічного забезпечення.

2.7. Координує та контролює роботу із складання заявок на матеріальні ресурси, перевіряє їх обґрунтованість та відповідність затвердженим планам економічної діяльності.

2.8. Перевіряє обґрунтованість та візує матеріали для укладання договорів щодо матеріально-технічного забезпечення органу Держспецзв’язку та надання відповідних послуг.

2.9. Здійснює контроль за виконанням постачальниками договірних зобов’язань, кількістю та якістю матеріалів, що надходять, за правильністю розрахунків, за необхідності, бере участь у претензійній роботі.

2.10. Контролює обґрунтованість формування ціни на послуги, що надаються, ведення оперативного обліку плинності матеріальних ресурсів, своєчасність виконання планових завдань, використання внутрішніх господарських резервів.

2.11. Бере участь у проведенні маркетингових досліджень.

2.12. Веде облік економічних показників результатів господарської діяльності, а також облік укладених договорів.

2.13. Забезпечує виконання розрахунків щодо визначення матеріальних та трудових витрат, що пов’язано з упровадженням нової техніки, технології, заходів тощо.

2.14. Контролює підготовку періодичної звітності у встановлені терміни, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати економічно обґрунтовані системи оброблення економічної інформації.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший економіст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший економіст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший економіст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший економіст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший економіст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший економіст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший економіст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший економіст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший економіст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший економіст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший економіст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший економіст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший економіст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший економіст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший економіст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший економіст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва вести переговори з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та замовниками відповідних послуг; у межах своєї компетенції підписувати або візувати документи, що стосуються економічної діяльності; отримувати матеріали, пояснення, інформацію, які є необхідними для виконання своїх службових обов’язків; вносити пропозиції керівництву щодо підвищення економічної ефективності господарської та іншої відповідної діяльності органу Держспецзв’язку, забезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів і матеріальних ресурсів, вдосконалення роботи з питань обліку та контролю; брати участь у нарадах, пов’язаних з питаннями ефективності економічної діяльності; у межах наданих повноважень координувати та контролювати роботу особового складу Держспецзв’язку, що стосується економічної діяльності, у тому числі питання економічного планування та матеріально-технічного забезпечення; здійснювати необхідне листування з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та отримувачами відповідних послуг з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.