Інструкція для посади "Старший юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший юрисконсульт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язк, Дисциплінарний статут, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань правової діяльності у Держспецзв’язку, податкове законодавство;
      - екологічне законодавство;
      - цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право;
      - основи трудового законодавства;
      - порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - порядок підготовки та подання проектів нормативних актів;
      - порядок укладання та оформлення договорів та угод;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший юрисконсульт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший юрисконсульт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший юрисконсульт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розробку документів правового характеру в органі Держспецзв’язку з дотриманням вимог нормативно-правових та розпорядчих актів.

2.2. Здійснює координацію та методичне керівництво правовою роботою, надає правову допомогу структурним підрозділам органу Держспецзв’язку.

2.3. Контролює, аналізує та надає оцінку стану правової діяльності в органі Держспецзв’язку.

2.4. Забезпечує реалізацію правової політики, підготовку проектів нормативних актів, договорів, угод, контрактів.

2.5. Розглядає проекти нормативних актів, що надходять на погодження та на відгук, готує висновки та зауважень до них з правових питань.

2.6. Бере участь у розробці пропозицій щодо вирішення правових питань у фінансово- господарській діяльності органу Держспецзв’язку, підготовці та впровадженні організаційно-правових заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, розробці умов колективного договору та соціальному захисті особового складу Держспецзв’язку.

2.7. Розглядає з правової точки зору питання дебіторської та кредиторської заборгованості, правомірності притягнення осіб, винних у скоєнні правопорушень, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

2.8. Готує разом з іншими підрозділами органу Держспецзв’язку пропозиції щодо внесення змін та доповнень до виданих наказів та нормативних актів і скасування тих, що втратили свою чинність.

2.9. Організовує облік нормативно-правових та розпорядчих актів, своєчасне врахування прийнятих змін та доповнень.

2.10. Проводить інформаційно-консультативну роботу та ознайомлення особового складу органу Держспецзв’язку з нормативно-правовими та розпорядчими актами, що стосуються їх діяльності, готує висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, допомогає в оформленні документів, актів майново-правового характеру та вирішенні інших правових питань, що виникають у роботі органу Держспецзв’язку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший юрисконсульт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший юрисконсульт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший юрисконсульт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший юрисконсульт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший юрисконсульт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший юрисконсульт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший юрисконсульт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший юрисконсульт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший юрисконсульт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший юрисконсульт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший юрисконсульт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший юрисконсульт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший юрисконсульт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший юрисконсульт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: представляти у встановленому законодавством порядку та у межах наданих йому повноважень інтереси органу Держспецзв’язку у судах та інших державних органах і громадських організаціях під час розгляду правових питань та спорів; вносити пропозиції керівництву про притягнення до відповідальності особового складу, з вини якого заподіяно матеріальних збитків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться з питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити пропозиції щодо вдосконалення правової роботи в органі Держспецзв’язку та перевіряти дотримання вимог законодавства у діяльності його структурних підрозділів; отримувати у встановленому порядку документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов`язків; надавати методичну, правову та інформаційно-консультативну допомогу з правових питань та питань чинності нормативно-правових документів особовому складу органу Держспецзв’язку.