Інструкція для посади "Лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, постанови Верховної Ради, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативні акти у сфері криптографічного і технічного захисту інформації та збереження державної таємниці;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Лаборант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує завдання з обслуговування, підтримання працездатності та зберігання закріплених за ним техніки, устаткування та майна лабораторії Інституту.

2.2. Працює з відомостями за окремими показниками про засоби криптографічного захисту секретної інформації, ключові документи до них, документи, що регламентують роботу зазначених засобів, які призначені для захисту інформації з відповідним ступенем секретності.

2.3. Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.4. Відповідає за своєчасну та якісну підготовку, працездатність і збереження техніки, вимірювальних приладів, обладнання та майна лабораторії Інституту, які закріплені за ним.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів; брати участь у нарадах; підвищувати кваліфікацію та здійснювати перепідготовку; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; забезпечуватися належними умовами проходження служби.