Інструкція для посади "Лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні, нормативні та довідкові матеріали, що стосуються тематики роботи;
      - методи проведення аналізів, випробувань та інших видів досліджень;
      - чинні стандарти й технічні умови на розроблювальну технічну документацію, порядок її оформлення;
      - лабораторне обладнання, контрольно-вимірювальну апаратуру та правила її експлуатації;
      - методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт;
      - основи економіки, організації праці й виробництва, правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - основи законодавства про працю;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Лаборант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує лабораторні аналізи, випробування, виміри та інші види робіт під час проведення досліджень і розробок.

2.2. Бере участь із збирання та оброблення матеріалів у процесі досліджень відповідно до затвердженої програми роботи.

2.3. Стежить за справним станом лабораторного обладнання, здійснює його налагодження.

2.4. Готує обладнання (прилади, апаратуру) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання відповідно до розроблених інструкцій та іншої технічної документації.

2.5. Бере участь у виконанні експериментів, здійснює необхідні підготовчі та допоміжні операції, проводить спостереження, знімає показання приладів, веде робочі журнали.

2.6. Забезпечує співробітників підрозділу необхідним для роботи обладнанням, матеріалами, реактивами тощо.

2.7. Обробляє, систематизує і оформляє відповідно до методичних документів результати аналізів, випробувань, вимірів, веде їх облік.

2.8. Проводить вибірку даних з літературних джерел, реферативних та інформаційних видань, нормативно-технічної документації відповідно до встановленого завдання.

2.9. Виконує різні обчислювальні та графічні роботи, пов'язані із проведеними дослідженнями та експериментами.

2.10. Бере участь у складанні та оформленні технічної документації з виконаних робіт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.