Інструкція для посади "Начальник дільниці навантажування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці навантажування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - вимоги до якості відвантажуваного вугілля;
      - обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації;
      - технологію виробництва;
      - правила перевезень вантажів залізницею (або залізничним транспортом);
      - Статут залізниць у частині, яка стосується прямо чи побічно діяльності "Навантаження";
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення з оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці навантажування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці навантажування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці навантажування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці навантажування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує приймання і розвантаження рядового вугілля, приймання продуктів збагачення на склад готової продукції, навантаження продуктів збагачення у залізничні вагони відповідно до встановлених завдань з обсягу, маркового складу, якості та норм простоювань і завантаження вагонів; дотримання встановлених габаритів, безпечний прохід залізничних вагонів рухомого складу на пункт навантаження та розвантаження, збереженість вагонів під час вантажно-розвантажувальних робіт; належне утримання, збереженість та правильну експлуатацію обладнання, машин і механізмів, засобів пожежогасіння та вентиляції; своєчасне подання до вантажно-транспортного управління заявок на подавання порожніх вагонів і всіляке скорочення простоювань залізничних вагонів під навантажувальними операціями; ведення обліку відвантажуваного споживачам вугілля за марками, сортами та іншими якісними показниками; безпечне проведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці.

2.2. Організовує: своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; впровадження засобів механізації допоміжних і ручних робіт; розроблення заходів щодо удосконалення організації робіт, з поліпшення використання робочого часу; сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.3. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання змерзання вугілля під час навантаження його у залізничні вагони та втрат вугілля в дорозі; з підготовки дільниці до роботи в зимових умовах.

2.4. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні норм простоювань залізничних вагонів під навантаженням, пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників.

2.5. Проводить інструктаж робітників, доводить до відома майстрів і бригадирів виробничі завдання, створює умови для освоєння і виконання норм кожним робітником.

2.6. Готує матеріали і бере участь у розгляді в арбітражі спірних питань, які випливають із взаємовідносин з організаціями залізничного транспорту.

2.7. Розробляє календарні графіки виходів на роботу.

2.8. Контролює: збереженість вугілля на складах і навантаження його у залізничні вагони.

2.9. Представляє пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.10. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці навантажування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці навантажування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці навантажування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці навантажування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці навантажування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці навантажування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці навантажування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці навантажування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці навантажування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці навантажування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці навантажування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці навантажування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці навантажування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці навантажування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці навантажування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці навантажування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.